Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 5042/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

:, - w lipcu 2000r na podstawie nieostatecznej decyzji Starosty M. z dnia [...] lipca 2000r o pozwoleniu na budowę schodów wejściowych do budynku mieszkalnego, wykonano przebudowę...
od sierpnia 2000 do lipca 2001r bez wymaganego pozwolenia na budowę wykonano rozbudówę poziomą o wym. 1,6 x 2,76m kondygnacji podpiwniczenia budynku. Rozbudowa polega...

II SA/Wr 1920/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-16

przy ul. [...] w O. Stwierdzono, że roboty wykonano bez pozwolenia na budowę., Od powyższej decyzji odwołał się M. B. i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, i umorzenie...
postępowania w sprawie. W uzasadnieniu podniósł, że faktem jest, iż w momencie postawienia wiaty garażowej nie posiadał pozwolenia na budowę. Podał, że starania o uzyskanie...

II SA/Łd 1667/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-09-17

.- zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie B. pozwolenia na budowę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielogabarytowych w Z. gm. B...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie B. pozwolenia na budowę Gminnego Punktu...

II SA/Po 24/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-10-20

na budowę., W uzasadnieniu w/w postanowienia organ I instancji ustalił, że W.G. realizuje rozbudowę budynku jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę z dnia [...] maja...
2001r. nr [...] nakazał inwestorowi doprowadzenie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z zatwierdzonym przy pozwoleniu na budowę projektem budowlanym. Decyzja...

SA/Sz 350/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-01

. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę Postanowieniem z dnia [...]r. numer [...]Starosta...
wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia E., P. i J. D. pozwolenia na budowę [...]budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

II SA/Wr 1104/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-15

[...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją Starosty Powiatowego w N. z dnia [...], nr [...], na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy...
i udzielenia pozwolenia na budowę budynku małej gastronomii-szałas drewniany (pow. zab.-81 m2, pow. użytk.-73 m2, kub.-325 m3, pow. całk.-81 m2) w N., ul. [...], działka...

SA/Rz 2195/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-10

wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Naczelnika Gminy w K. z dnia [...].05.1982 r. nr [...]. Najmniejsza odległość budynku od gazociągu...
w czasie gdy wydane było pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, minimalna wymagana odległość pomiędzy budynkiem a gazociągiem winna wynosić 20 m. Stało się to powodem...

II SA/Gd 583/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-30

., który nie posiadał aktualnego pozwolenia na budowę, dziennika budowy oraz ustalonego kierownika budowy. Obecny podczas oględzin J. K. oświadczył, że prace rozpoczęte...
w 2000r. są kontynuacją budowy obiekty, na która uzyskano pozwolenie ok. 15 lat temu. Obecni podczas oględzin oświadczyli, że roboty budowlane rozpoczęto wiosną 2000r...

SA/Sz 1914/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-24

zostały wybudowane bez uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia., Decyzja została wydana w oparciu o ustalenia wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu...
po zgłoszeniu, gdy ogrodzenie było już wybudowane;, - zbiornik na gaz winien być osłoniony i zabezpieczony zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej - pozwolenie na budowę...

II SA/Wr 1547/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-09

[...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Starosta [...] decyzją z dnia [...] nr [...] wydaną na podstawie art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz...
. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku E. K., umorzył postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę szopogarażu na maszyny rolnicze, na działce nr ewid...
1   Następne >   +2   +5   +10   100