Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 327/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-12

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargi Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności., W dniu [...] kwietnia 2015 r. inwestorzy - Z. i A. R...
. wystąpili do Starosty M. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Gd 223/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Wspólnota Mieszkaniowa i Wspólnota Mieszkaniowa wniosły skargę na decyzję Wojewody z 17 stycznia 2019 r. utrzymującą...
projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz udzielającej A. pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie działek...

II SA/Po 984/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
. [...],[...], [...], [...] w obrębie B., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę...

II SA/Po 985/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu...

II SA/Gd 723/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

:, Spółka A wystąpiła do organu architektoniczno - budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek...
Starosty z dnia 10 maja 2017 r., nr [...], udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi...

II OSK 1407/18 - Wyrok NSA z 2020-12-01

Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną...
., nr [...], w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku sąd wojewódzki wskazał na następujące ustalenia...

II SA/Wr 75/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

[...][...]-[...], wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych...
których stwierdził prowadzenie robót budowlanych na podstawie nieprawomocnej decyzji z [...].08.2018r. (znak [...]) o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostę...

II SA/Po 624/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-11

administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargi Decyzją z dnia [...] marca 2019 r., nr [...], Prezydent Miasta [...] umorzył postępowanie...
administracyjne z wniosku [...] Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w [...] w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia...

II OSK 538/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z 29 listopada 2017 r., sygn. II SA/Ol...
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w kontrolowanej przez niego sprawie przyczyną bezprzedmiotowości postępowania zainicjowanego...

II SA/Kr 1056/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-10

decyzji nr [...] z 4 stycznia 2005 r. - w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r...
. (sygn.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...]/06 z 29 maja 2006 r. (sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   100