Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2568/10 - Wyrok NSA z 2012-03-16

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę centrum usługowo- handlowego przy ulicy [...] w Tarnowskich Górach., W ocenie Starosty Tarnogórskiego należało zawiesić...
o pozwoleniu na budowę Centrum Handlowo -Usługowego przy ul. [...] w Tarnowskich Górach., Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia...

II SA/Bd 882/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-23

[...] nr [...] Wojewoda K. stwierdził nieważność decyzji Starosty B. z [...] nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w/w stacji. Wyeliminowanie...
z obrotu prawnego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę czyni koniecznym wydanie decyzji o odmowie pozwolenia na użytkowanie...

II SA/Rz 254/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-27

[...] stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę -skargę oddala- II SA/Rz 254/12, U Z A S A D N I E N I E...
., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę garażu oraz umorzono postępowanie pierwszej instancji w całości., Jako podstawę...

II SA/Wr 310/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-19

i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z zestawem złączowo-pomiarowym do zasilania stawu rybnego...
oddala skargę. Do Starostwa Powiatowego w T. w dnia 1 marca 2011 r. wpłynął wniosek A. S.A. Oddziału we W. o udzielenie pozwolenia na budowę linii kablowej niskiego napięcia...

II OSK 1094/11 - Wyrok NSA z 2012-10-11

Wielkopolskiego z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Poznańskiego z dnia [...] sierpnia 2010...

II SA/Gd 328/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-18

, że na działce sąsiedniej (nr [[...]]) prowadzone były roboty budowlane związane z wybudowaniem domu mieszkalnego bez pozwolenia na budowę, Powiatowy Inspektor Nadzoru...
w stanie surowym i trwają prace wykończeniowe. Inwestor- R. K. oświadczył, że obiekt realizowany jest na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę w dniu 12...

II SA/Gd 172/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-23

. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę A. T. dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym wraz...
budowlanych związanych z realizacją inwestycji objętej wskazanym wyżej pozwoleniem na budowę., Z uzasadnienia decyzji wynika, że rozstrzygnięcie to zapadło w następstwie...

II SA/Gd 261/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-09-12

Miejskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 13 maja 1985 roku, nr [...] (zwana dalej 'decyzją z dnia 13 maja 1985 roku'), zmieniona decyzją Prezydenta Miasta z dnia 3 marca...
1994 roku, nr [...] (zwaną dalej 'decyzją z dnia 3 marca 1994 roku'). Skoro zatem roboty budowlane były prowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Wr 308/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-25

., Nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku usługowo-biurowego, wolnostojącego przy ul. G. [...] we W. (działka nr [...], AM-[...], obręb...
o pozwoleniu na budowę w trybie art. 36a Prawa budowlanego, który stanowi, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia...

II SA/Gd 387/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-13

.) zw. dalej Prawem budowlanym - w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę na terenie działki...
jednorodzinnego na terenie działki nr [...] w W. na podstawie decyzji Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 1994r o pozwoleniu na budowę, przeniesionej następnie decyzją z dnia 21...
1   Następne >   +2   +5   +10   100