Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 366/90 - Wyrok NSA z 1991-05-13

1. Utrata prawa do dysponowania nieruchomością nie należy do żadnej z kategorii przyczyn powodujących utratę ważności wydanego pozwolenia na budowę, wymienionych w art...
na podstawie art. 36 ust. 1 tej ustawy., 2. Wadliwość pozwolenia na budowę, w szczególności jego sprzeczność z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

górniczą budynku mieszkalnego położonego w Ż. przy ul. L. nr 14. Ustalono, iż budynek ten został wzniesiony bez uprzedniego uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę...
małżonkowie K. uzyskali pozwolenie na budowę kotłowni wraz z częścią socjalną, z warunkiem zabezpieczenia tego obiektu przed szkodami górniczymi III kategorii. Do realizacji...

IV SA 1024/90 - Wyrok NSA z 1991-01-15

Naczelnika Miasta A.K. z dnia 12 września 1989 r., udzielającej Jerzemu i Elżbiecie małżonkom W. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 1571 w C. przy ul. J...
wynika, że inna zabudowa budynkami jednorodzinnymi nie jest na tym terenie możliwa ze względu na małą szerokość działek. W konsekwencji udzielone pozwolenie na budowę...

IV SA 1129/91 - Wyrok NSA z 1991-12-19

i Jadwigi małżonków G. na decyzję Wojewody Ł-kiego z dnia 5 sierpnia 1991 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę budynku...
zagospodarowania działki przy ul. O. nr 28 w Ł. oraz udzielającą Jadwidze i Feliksowi małżonkom G. pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w granicy z działką przy ul...

IV SA 972/90 - Wyrok NSA z 1991-01-29

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 czerwca 1990 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-usługowego. Decyzją z dnia 21 września 1989 r. Architekt...
Dzielnicowy w K. udzielił Jerzemu Cz. pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-usługowego na działce położonej w K. przy ul. Dz. nr 53., Po rozpoznaniu wniosku Marii...

SA/Ka 78/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-03-20

w W., która podniosła, że obiekty te zostały wzniesione bez pozwolenia na budowę, wobec czego uznała, że jest zwolniona od obowiązku ich naprawienia., Odwoławcza Komisja...
szkód górniczych w budynku gospodarczym /szopa nr 1/ i garażu /szopa nr 2/;, Komisja uznała, że wyżej wymienione obiekty zostały wybudowane bez pozwolenia na budowę...

SA/Gd 498/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-07-31

Z. na decyzję Wojewody B-kiego z dnia 28 marca 1991 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność...
pozwolenia na budowę domu mieszkalnego na działce nr 2476 w T. przy ul. K., Decyzją wydaną w tym samym dniu przez Kierownika Referatu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru...

IV SA 293/91 - Wyrok NSA z 1991-10-01

i pozwolenia na budowę - stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia organu pierwszej instancji; (...). Postanowieniem z dnia 5...
wskazano, wynika, że organem właściwym do wydania w tej sprawie w pierwszej instancji postanowienia o zawieszeniu postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę...

IV SA 287/90 - Wyrok NSA z 1991-11-08

1. Przy wydawaniu pozwolenia na budowę, dotyczącego adaptacji strychu na cele mieszkalne, organ budowlany nie jest uprawniony do oceny, czy wybudowany przez wnioskodawcę...
także nie jest uzasadniony., Według par. 3 ust. 3 omawianego rozporządzenia pozwolenie na budowę /na przykład na adaptację strychu na cele mieszkalne/ wydaje się na podstawie...

IV SA 144/91 - Wyrok NSA z 1991-03-08

Administracyjny zważył, co następuje:, W tej sprawie wydano różne decyzje zarówno w zakresie pozwolenia na budowę, jak i w przedmiocie rozbiórki wzniesionego przez inwestora obiektu...
. Wznowione postępowanie bowiem dotyczyło pozwolenia na budowę., Po uchyleniu decyzji z dnia 19 lipca 1989 r., odmawiającej nakazania rozbiórki, organ stopnia podstawowego wydał...
1   Następne >   +2   4