Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 603/89 - Wyrok NSA z 1989-11-24

Podejmując prace budowlane na mocy nieprawomocnej lub nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor działa na własne ryzyko, fakt zaś wykonania części robót...
budowlanych nie może być przesłanką sanującą wadliwość decyzji o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Henryka Ć. na decyzję Architekta...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

1988 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt. 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. - nieważność decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w B. z dnia 13 stycznia 1988 r. znak BUA-8381/1/88 o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 2347/1, położonej...

IV SA 116/89 - Postanowienie NSA z 1989-02-28

1. Pozwolenie na budowę, jako decyzja w przedmiocie uprawnienia inwestora do budowy określonego obiektu budowlanego, może być wydana wyłącznie na wniosek inwestora., 2...
. Kierowane do organu administracji państwowej pisma innej osoby niż inwestor, nie mogą spowodować wszczęcia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę., 3. Skarga...

IV SA 20/89 - Wyrok NSA z 1989-03-31

1. Jeżeli ze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, iż skarżący żąda wydania mu pozwolenia na budowę, to uwzględnienie skargi w trybie art. 200 par. 2 Kpa...
decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Główny Architekt Wojewódzki w W., po rozpatrzeniu...

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

/Op-8381/3/88. W uzasadnieniu swej decyzji Minister stwierdził, że wydana małżonkom W. decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego narusza w istotny sposób art. 4 prawa...
za naruszony decyzją o pozwolenie na budowę. Powszechnie wiadomo, że całe szeregi domów mieszkalnych budowane są segmentowo, z zachowaniem uskoków w taki sposób, że pomiędzy...

IV SA 31/89 - Wyrok NSA z 1989-03-23

decyzji stwierdził, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane - roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Organ odwoławczy nie zgodził...
się z twierdzeniem Mirosława M., że obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę powstał dopiero w wyniku rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy. Organ ten zauważył...

II ARN 27/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

planu realizacyjnego działki oraz pozwolenia na budowę budynku gospodarczego i chłodni z przeznaczeniem do prowadzenia fermy lisów na skutek rewizji nadzwyczajnej...
interesów osób trzecich są istotnymi elementami decydującymi o dopuszczalności pozwolenia na budowę., Sprawa wymaga więc ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu rozróżnienia...

IV SA 1086/88 - Wyrok NSA z 1989-03-23

niebezpieczeństwo mienia i ludzi nie można znaleźć przesłanek wskazujących, że okratowanie balkonu objęte jest obowiązkiem pozwolenia na budowę. ...

IV SA 622/88 - Wyrok NSA z 1989-07-31

:, Przepis art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ stanowi, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie...
jednostce organizacyjnej lub osobie, która wykaże prawo do dysponowania nieruchomością. Na równi z pozwoleniem na budowę należy traktować pozwolenie na rozbiórkę obiektu...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

nr 8381/83 oraz nr R 7211/1/83 z dnia 25 maja 1983 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę rowu 'A'. W związku z tym nie jest prawdą, że Urząd Gminy G...
18 stycznia 1983 r. jest prawomocną decyzją administracyjną. Ponadto Naczelnik Gminy w pozwoleniu na budowę rowu 'A' oraz w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązał Kopalnie...
1   Następne >   2