Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 1532/97 - Wyrok NSA z 1999-09-30

o pozwoleniu na budowę. Zarzut ten, zdaniem organu I instancji, jest bezpodstawny albowiem decyzja została doręczona dorosłemu domownikowi M. K., która jes zameldowana...
się na bezsporną okoliczność, iż decyzja o pozwoleniu na budowę, udzielona I. i G. Ł., dnia 7 czerwca 1996 roku, doręczona została wszystkim stronom postępowania. Wprawdzie...

IV SA 2397/98 - Wyrok NSA z 1999-06-14

postępowania o pozwolenie na budowę - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Nr [...] z dnia [...] Wojewoda [...] po rozpoznaniu odwołań E. Z. i E. N. od decyzji Prezydenta...
-budowlanego nadbudowy budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie działki przy ul. [...] w [...] i udzielającej pozwolenia na budowę uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał...

IV SA 536/97 - Wyrok NSA z 1999-04-01

na inny podmiot decyzji o pozwoleniu na budowę /art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., 2. Niedopuszczalne jest wydanie...
decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek podmiotu, który nie dołączył do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej...

IV SA 903/97 - Wyrok NSA z 1999-04-28

ten obiekt ograniczający się do ścian 12 lat temu jako samowolę budowlaną, tj. bez pozwolenia na budowę. W 1996r. na stojącym niezadaszonym obiekcie umocował krokwie chcąc...
o wymiarach do 35 m² i wysokości 4,80 m wzniesionych celem uzupełnienia zabudowy siedliskowej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę., Wymiary obiektu inwestora Czesława...

OPS 4/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

nadzorowi budowlanemu, lub czy są z niego wyłączone w całości lub w części obiekty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia., podjął następującą uchwałę...
budowlanego - między posesjami nie wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia na podstawie art. 30 tej ustawy. Zgodnie zaś z poglądem zawartym...

II SA/Lu 1238/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-11-09

ustawy Prawo budowlane /Dz.U. nr 111 poz. 726/ właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
Administracyjny w Warszawie sprawy ze skargi Stanisława Sz. na decyzję Wojewody R. z dnia 29 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Działający...

IV SA 397/97 - Wyrok NSA z 1999-02-26

, lecz w istocie jest wynikiem zaniedbania obowiązków przez organ administracji. oddala skargę w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
i udzieleniu pozwolenia na budowę bramy wjazdowej, usytuowanej w ogrodzeniu działki i umarzającą postępowanie w pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji podano, iż od decyzji...

IV SA 1053/97 - Wyrok NSA z 1999-03-05

postępowania oraz, 1. na decyzję Prezydenta Miasta Cz. z dnia 30 lipca 1996 r. w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę na osobę trzecią,, 2. decyzji Prezydenta Miasta Cz...
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 141 poz. 692/, na wniosek Andrzeja B. przeniósł pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego przy ul. D. w C. z dnia 11 lipca 1989 r...

IV SA 2473/98 - Wyrok NSA z 1999-09-06

z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 ze zm.) decyzją z [...] r. zatwierdził projekt budowlany boksu garażowego i udzielił pozwolenia na budowę boksu...

P 2/98 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1999-01-12

rodzaju roboty budowlane wymagają decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i pozwolenia na budowę;, - dużą liczbę spraw dotyczących nakazu rozbiórki obiektów budowlanych...
tylko po to, aby w tym samym miejscu i w identycznym kształcie mogły powstać na podstawie pozwolenia na budowę;, - liczbę spraw, w których nakazy rozbiórki adresowane są do ludzi biednych...
1   Następne >   +2   +5   +10   12