Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1158/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-08-29

i pozwolenia na budowę, skargę oddala Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] r. znak: [...] ustalił lokalizację inwestycji Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych 'Y...
. decyzją z dnia [...] r. zatwierdził plan realizacyjny i udzielił pozwolenia na budowę osiedla domów jednorodzinnych w W. z oczyszczalnią ścieków., Wojewoda Krakowski...

IV SA 1328/96 - Wyrok NSA z 1996-11-15

skargę oddala w przedmiocie pozwolenia na budowę. (...) w dacie wydawania pozwolenia na budowę nie było ustanowione użytkowanie wieczyste działki (...) na rzecz...
jak i działka (...), do której przylega teren objęty pozwoleniem na budowę należą do Gminy, która brała udział w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Natomiast ani władający...

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

lokalizacji (...) inwestycji, albowiem w terminie jednego roku od daty wydania decyzji inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę wymagane przez przepisy prawa budowlanego...
. Dopiero rozpatrując wniosek o wydanie pozwolenia na budowę projektowanego budynku handlowego, organ nadzoru budowlanego ustali warunki techniczne, jakim powinien...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

o pozwoleniu na budowę tego budynku. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z zażalenia Teresy S. na postanowienie...
terenu, czy też organem tym jest organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę?, podjął następującą uchwałę: Zagadnienie prawne przedstawione Naczelnemu Sądowi...

SA/Lu 2316/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-06-20

budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę., Dla dokonania innych robót budowlanych, w tym również robót remontowych, nie jest wymagane ustalenie...
zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga budowa, dla której przepisy Prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Bezsporne jest w sprawie...

II SA/Wr 236/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-12-12

rozbiórki części obiektu budowlanego - stanowiącego dobudowę do budynku - wybudowanej bez wymaganego pozwolenia na budowę, jeżeli budowa dobudówki podjęta została...
, stanowiących własność Zofii i Aleksandra B., położonych w K. przy ulicy K. nr 6, stwierdzono, że właściciele nieruchomości, bez pozwolenia na budowę, po uprzednim rozebraniu dachu...

IV SA 651/95 - Wyrok NSA z 1996-03-04

publicznymi - niezależnie od ich konstrukcji i użytego materiału budowlanego - nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i w związku z tym nie podlegają nadzorowi...
budowa ogrodzenia między posesjami nie wymaga pozwolenia na budowę. Wyliczenie budów i robót budowlanych zawarte w art. 29 stanowi listę zamkniętą i wymienione...

IV SA 1639/95 - Wyrok NSA z 1996-09-02

polegające na założeniu krat na zewnątrz budynku wymagają pozwolenia na budowę., Zawarte w art. 48 prawa budowlanego unormowanie w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących...
przepisów z 1974 r. zawiera tylko jedną przesłankę potrzebną do nakazania rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części. Jest nią brak wymaganego pozwolenia na budowę...

III ARN 87/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-04-26

oraz uciążliwości dla otoczenia. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z garażem i budynku...
. (...) udzielił Arkadiuszowi K. pozwolenia na budowę obejmującą budynek mieszkalny z garażem, budynek gospodarczy oraz stałe ogrodzenie na działce położonej w L., przy ul. M...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

miejskiej, a realizacja ulicy wymaga likwidacji wjazdów zrealizowanych niezgodnie z pozwoleniem na budowę. W uzasadnieniu organ stwierdził, że realizacja inwestycji jest zgodna...
odpowiednie sankcje za zrealizowanie wjazdów niezgodnie z pozwoleniem na budowę., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję Zarząd Miasta B. wniósł...
1   Następne >   3