Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 413/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-10

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę., W podstawie prawnej powołał art. 61a, art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
., W uzasadnieniu wskazał, że art. 28 ust. 2 ustawy ogranicza pojęcie strony w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę do: inwestora oraz właścicieli, użytkowników...

II SA/Bk 989/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-09

sprawy o pozwolenie na budowę oddala skargę. Wojewoda P. decyzją z dnia [...] października 2012 r. znak [...] uchylił w całości decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia...
[...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia Inwestorowi, tj. P. B. M. 'Ś.' A. B., L. J. P. Spółce Jawnej w B., pozwolenia na budowę., Decyzja Wojewody P. wydana...

II SA/Bk 121/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-28

P. z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.- Skarga została...
się ostateczna., W dniu 17 listopada 2009r. Starosta A. decyzją nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku., Samorządowe Kolegium...

II SA/Ol 15/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-19

na decyzję Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja z dnia...
odwoławczego zainicjowanego odwołaniem Wójta Gminy od decyzji Starosty nr '[...]' z dnia '[...]' w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę z decyzji nr '[...]' w części...

II SA/Gd 173/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-15

nr [...] o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na rozbudowę przez inwestora budynku mieszkalnego i budowę garażu na ww. działce. Strony zostały poinformowane...
załącznik nr 1 i zatwierdzony został ww. decyzją o pozwoleniu na budowę. Projekt przewiduje budowę garażu o długości 7 m i szerokości 4 m w odległości 2 m od granicy z ulicą...

II OSK 616/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

przedmiotowy obiekt stanowi w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowlę, na wykonanie której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje...
w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego i wymaga pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 tej ustawy. Wobec stwierdzenia, że obiekt został zrealizowany...

II OSK 2696/11 - Wyrok NSA z 2013-05-09

lipca 2007r. dotyczącej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w P. przy ulicy [...] stwierdził, że decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [...] lipca...
Prezydent Miasta odmówił uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] lipca 2007r. z przyczyn określonych w art. 146 § 2 k.p.a., W motywach rozstrzygnięcia Prezydent...

II SA/Gd 364/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-04

r. i utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty z dnia 18 stycznia 2010 r. o pozwoleniu na budowę na działce nr [...] w miejscowości L.: dwóch budynków drobiarskich (kurniki...
nr [...] w miejscowości L. gmina C. na podstawie ww. decyzji o pozwoleniu na budowę., W wyniku wznowionego postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 14...

II SA/Gd 363/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-04

r. i utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty z dnia 18 stycznia 2010 r. o pozwoleniu na budowę na działce nr [...] w miejscowości L.: dwóch budynków drobiarskich (kurniki...
na działce nr [...] w miejscowości L. gmina C. na podstawie ww. decyzji o pozwoleniu na budowę., W wyniku wznowionego postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...

II SA/Gd 365/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-04

r. i utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty z dnia 18 stycznia 2010 r. o pozwoleniu na budowę na działce nr [...] w miejscowości L.: dwóch budynków drobiarskich (kurniki...
na działce nr [...] w miejscowości L. gmina C. (I etap) na podstawie ww. decyzji o pozwoleniu na budowę., W wyniku wznowionego postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100