Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2435/81 - Wyrok NSA z 1981-12-11

, nie uzasadnia odmowy udzielenia przez organ administracji pozwolenia na budowę obiektów gospodarczych, w tym również zagrodowych, z powołaniem się na art. 3 ustawy z dnia 24...
wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego i budynku gospodarczego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy...

I SA 1933/81 - Wyrok NSA z 1981-09-25

przestrzennego wyłącza możliwość nakazania przez organ przymusowej rozbiórki obiektu na podstawie tego przepisu, chociażby obiekt był wznoszony bez pozwolenia na budowę. Naczelny...
letniskowego, wybudowanego bez pozwolenia na budowę, i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy W. z dnia 17 lutego...

I SA 2307/81 - Wyrok NSA z 1981-11-20

zgodnie z pozwoleniem - nie zastosował się do wskazanych przez organ na placu budowy zmian w realizowanym obiekcie., 2. Brak w decyzji nakazującej wstrzymanie robót...
istniejącej zabudowy, udzielił mu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zgodnie z wnioskiem, załączonym planem realizacyjnym i projektem typowym WB-3305., Na podstawie...

I SA 2253/81 - Wyrok NSA z 1981-11-05

odmawiającej pozwolenia na budowę z powodu odmiennego przeznaczenia terenu /art. 54 ust. 5 w zw. z art. 3 prawa budowlanego/, jeżeli przeznaczenie to wynika z uproszczonego planu...
, pod warunkiem jednak dokonania przewidzianych tym przepisem uzgodnień i czynności., 4. Odmawiając udzielenia pozwolenia na budowę organy administracji państwowej...

SA 947/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

możliwości korzystania z terenu przez osobę nie będącą jego właścicielem, nie zastępuje natomiast pozwolenia na budowę, wymaganego przez przepisy prawa budowlanego. 2. Nakaz...
stwierdzono, że wspomniany garaż wybudowany został bez uzyskania pozwolenia na budowę i jest usytuowany na terenie nie przewidzianym pod tego rodzaju budownictwo. Usytuowanie...

SA 908/81 - Wyrok NSA z 1981-06-25

1. Organ administracji państwowej nie może nakazać rozebrania ogrodzenia nieruchomości z powołaniem się na naruszenie przepisów prawa budowlanego o pozwoleniu na budowę...
, że Włodzimierz B. wykonał ogrodzenie bez wymaganego pozwolenia na budowę. Zwrócono także uwagę, że decyzja z dnia 27 sierpnia 1980 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi...

SA/Kr 296/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-03

odmowy udzielenia pozwolenia na budowę drewnianej szopy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję naczelnika Miasta...
skarżącego. Decyzją z dnia 14 kwietnia 1981 r. Naczelnik Miasta i Gminy w R. odmówił Janowi M. wydania pozwolenia na budowę drewnianej szopy na działce nr 4766. Powołując...

SA/Kr 301/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-05

Prowadząc po dniu 1 stycznia 1981 r. postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę organy administracji są obowiązane stosować przepisy rozporządzenia Ministra...
. Naczelnik Gminy w O., decyzją nr 8381/9/81 z dnia 3 lutego 1981 r., udzielił Tadeuszowi K. pozwolenia na budowę parterowego budynku mieszkalnego na działce położonej...

SA 654/81 - Postanowienie NSA z 1981-03-04

, w czasie której stwierdził, że domek letniskowy zlokalizowany w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem w W., należący do Jerzego N., został wzniesiony bez pozwolenia...
na budowę: odebranie od Jerzego N. wyjaśnień na powyższą okoliczność oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o rozbiórce domku letniskowego. A zatem datą wszczęcia...

SA 811/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

podnoszą następnie /w piśmie uzupełniającym złożonym na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym/, że Urząd Wojewódzki, który odmawia pozwolenia na prowadzenie...
, eksportu /w tym m.in. tłumaczenia licencji kilku polsko-duńskich budów, tłumaczenia z zakresu realizacji eksportu polskich specjalistycznych samochodów ciężarowych i statków...
1   Następne >   2