Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 1496/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-08

o pozwoleniu na budowę nr [...], z dnia 19 czerwca 1995 roku, wydanej przez Burmistrza Miasta K. Zatwierdzony przedmiotową decyzją projekt budowlany przewidywał realizację obiektu...
budynek handlowo - mieszkalny na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 19 czerwca 1995 roku, nr [...], dopuścili się samowoli budowlanej, bowiem wybudowali...

SA/Rz 532/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-26

[...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę SA/Rz 532/03, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...] II 2003 r. Nr [...] Wojewoda...
. udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo-usługową w zabudowie bliźniaczej na działkach nr, nr 2002/9 i 2037 wraz...

SA/Rz 1107/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-15

[...] czerwca 2003 r. nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję w części stanowiącej o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Kierownika Urzędu...
Rejonowego [...] z dnia [...] sierpnia 1998 r. znak: [...] wydanej w przedmiocie pozwolenia na budowę; II. w pozostałym zakresie skargę oddala; III. zasądza od Wojewody...

II SA/Ka 2596/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-20

- [...] w O. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Starosta K. postanowieniem z dnia [...] wydanym na podstawie art. 149...
[...] nr [...]. Decyzją tą udzielono [...] SA pozwolenia na budowę wieży antenowej dla celów telefonicznych systemu dostępu radiowego [...] na działce o nr [...] położonej...

II SA/Łd 862/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-26

handlowego z częścią mieszkalną i zakładem piekarniczo - cukierniczym, prowadzonej na podstawie pozwolenia na budowę Starosty W. (decyzja z dnia [...] Nr [...], znak...
: Nr [...]). Inwestorem robót jest C. B.. W oparciu o pozwolenie na budowę zrealizowano mury nadziemia, stropy, mury piętra oraz częściowo więźbę dachową (z wyłączeniem klatki...

II SA/Po 2719/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-19

Wojewody z dnia [...] listopada 2003r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia...
. znak [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorce A.S. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej przy ul. [...] w P...

II SA/Gd 890/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-11-30

, na budowę którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 10 kwietnia 1996 roku., Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, przedmiotowy budynek miał mieć...
odstępstwa od pozwolenia na budowę., Do wyżej wymienionego obiektu, na budowę którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, zostały dobudowane dwa obiekty...

II SA/Gd 2354/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-15

. gmina Miasta bez pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu wskazano, iż w postępowaniu wszczętym z urzędu w wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że działce...
na budowę z zastrzeżeniem art. 29 i 30. Rozpoczęcie robót budowlanych przy realizacji w/w obiektów stosownie do treści art. 29 i 30 ustawy wymagało pozwolenia na budowę...

VII SA/Wa 864/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-06

[...] kwietnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w postępowaniu wznowieniowym I. uchyla zaskarżoną decyzję...
., Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę winno być jego zdaniem poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zarówno decyzja o warunkach...

II SA/Ka 1753/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-27

odpowiedzialnością w P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
[...] r. oraz Starosty Powiatowego w T. z dnia [...] r. Pkt 6 tego ostatniego postanowienia przewiduje, iż inwestor przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę określi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100