Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 295/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

sprawy ze skargi Wojciecha Sz. na decyzję Wojewody P. z dnia 24 grudnia 1996 r. (...) w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję...
1996 r. przeniósł na Stanisława S. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego o kubaturze 932,75 m2, powierzchni zabudowy 96,80 m2, powierzchni użytkowej 132,16 m2...

SA/Bk 828/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-16

z kręgiem stron postępowania dotyczącego wydania pierwotnego pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Małgorzaty i Macieja małżonków F...
. na decyzję Wojewody P. z dnia 17 maja 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-mieszkalnego - skargę oddala. Skarga...

SA/Sz 2010/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-30

Jeśli tymczasowy obiekt budowlany będzie użytkowany w miejscu ustawienia /montażu/ w okresie dłuższym niż 120 dni, to budowa takiego obiektu wymaga decyzji o pozwoleniu...
o pozwoleniu na budowę., W odwołaniu Spółka 'P.-K.' wniosła o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zarzucając naruszenie art. 107 par. 3 Kpa...

II SA/Ka 831/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-02

i gabarytów i nie wpływa niekorzystnie na ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a więc zmiana która nie spowodowałaby odmowy wydania pozwolenia na budowę., 2...
, kwestionowane przez udzielającego zgodę jest zawsze istotnym odstępstwem od udzielonego pozwolenia na budowę, albowiem stosownie do wcześniejszych uwag brak zgody miałby...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

/ decyzję burmistrza o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - modernizacja Kolei Linowej 'Gąsienicowa'. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w odwołaniu od decyzji...
budowlanego, decyzja ta wiąże organ przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Częścią projektu budowlanego przekazanego organowi odwoławczemu jest wariantowa koncepcja...

IV SA 462/98 - Wyrok NSA z 2000-04-20

telewizji kablowej wymaga zatem pozwolenia na budowę, a skoro taka sieć została wykonana bez pozwolenia na budowę, trafna jest decyzja nakazująca rozbiórkę takiej sieci...
jako samowoli budowlanej., 2. Pozwolenia na budowę nie można zastąpić żadnymi innymi decyzjami, uzgodnieniami, czy też czynnościami cywilnoprawnymi. Naczelny Sąd...

II SA/Gd 977/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-13

się także czy oczyszczalnia ścieków zbudowana na nieruchomości skarżącego została wykonana na podstawie pozwolenia na budowę. Wskazane pismo zostało przekazane Kierownikowi Urzędu...
wodnoprawne. Nadto także według Prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę. W końcu skarżący wywodził...

II SA/Ka 1492/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-05-10

To, że pozwoleniem na budowę budynku letniskowego dysponował poprzedni jego właściciel nie zwalnia nowego właściciela od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane zgodnie z którym nakazuje się rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę., W odwołaniu...

II SA/Lu 1712/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-24

1. Budowla, jaką jest kładka przez rzekę nie należy do obiektów budowlanych wyłączonych od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi...
, a zatem organ administracji stwierdziwszy fakt samowolnej budowy miał obowiązek nakazać jej rozbiórkę., 2. Uzyskanie przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na budowę...

IV SA 1083/97 - Wyrok NSA z 2000-09-15

Przyjęcie od strony skarżącej, po uprzednim wydaniu jej pozwolenia na budowę, zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych z określeniem w tym zgłoszeniu daty...
do wniesienia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę nie upłynął jeszcze zarówno dla skarżących jak i dla innych stron postępowania, organ administracji nie mógł przyjąć...
1   Następne >   +2   +5   +10   29