Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 313/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-09-07

Pozwolenie na budowę traci ważność z mocy prawa, jeżeli jest spełniona przesłanka z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 roku - Prawo budowlane /Dz.U....
ważności pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta K. z dnia...

SA/Wr 191/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-24

stwierdzenie, że najemcy lokalu przysługuje legitymacja do występowania z wnioskiem o wydanie mu pozwolenia na taką budowę. Artykuł 34 ust. 1 prawa lokalowego...
z którą niedopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę inwestorowi nie mogącemu wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością w zakresie ustalonym w par. 46 ust...

I SA 843/82 - Wyrok NSA z 1982-10-20

wydania pozwolenia na budowę garażu i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Dzielnicy...
Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1982 r. odmówił Leonowi M. wydania pozwolenia na budowę garażu przy ul. B. w Warszawie, dobudowanego do istniejącego...

SA/Ka 399/82 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1982-09-30

/M.P. nr 15 poz. 164/ spowodowanie takiego uzgodnienia nie należy do strony, która złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, lecz do organu, który jest właściwy do rozpoznania...
przez ten Wydział w dniu 17 lipca 1970 r. Okoliczność, że organ, który wydał pozwolenie na budowę szklarni, nie dopełnił obowiązku uzgodnienia tego pozwolenia z Okręgowym Urzędem...

I SA 594/82 - Wyrok NSA z 1982-08-20

, że władze miasta nie wydały pozwolenia na budowę domu, ponieważ nie mogły zagwarantować przydziału materiałów budowlanych, wobec czego wieczyści użytkownicy musieli starać...
procesowe Stefana R., w których podkreśla fakt uzależnienia wydania pozwolenia na budowę od posiadania materiałów, których jednak władze lokale nie mogły dostarczyć...

I SA 95/82 - Wyrok NSA z 1982-05-04

organ administracji zawrze w pozwoleniu na budowę nowego obiektu budowlanego warunek zobowiązujący inwestora do rozebrania poprzednio użytkowanego obiektu budowlanego...
stanowi własność Wacława M., który otrzymał pozwolenie na budowę nowego domu pod warunkiem rozebrania budynku drewnianego usytuowanego w odległości 7,1 m od budynku...

I SA 2547/81 - Wyrok NSA z 1982-01-18

poz. 192 ze zm./ nie precyzuje pojęcia 'rozpoczęcie zabudowy' działki, należy zatem przyjąć, że uzyskanie pozwolenia na budowę i zgromadzenie materiału budowlanego powinno...
, jak w uzasadnieniu decyzji organu II instancji, podające, że okoliczności, iż małżonkowie O. mieli pozwolenie na budowę i zgromadzili materiały budowlane na działce...

SA/Po 82/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-05-19

Wzniesienie bez pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce, oddanej osobie fizycznej w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego...
. 37 ust. 1 tej ustawy, a udzielenia pozwolenia na budowę domu odmówił do czasu uzbrojenia terenu w instalacje podstawowe. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...

III ARN 14/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

gospodarstwa rolnego., Urząd Miasta i Gminy w B. decyzją z dnia 10 kwietnia 1981 r. odmówił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego i inwentarsko-składowego w B. przy ul. Ś. 76...
o ustalenie miejsca i warunków realizacji budynku mieszkalnego i inwentarskiego, zaś organy administracyjne odmówiły pozwolenia na budowę. Wymieniony wyrok Naczelnego Sądu...

I SA 106/82 - Wyrok NSA z 1982-07-02

K. na decyzję Wojewody Piotrkowskiego z dnia 20 listopada 1981 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę stodoły przez Kazimierza S. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1...
na podstawie art. 29 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ udzielił Kazimierzowi S. pozwolenia na budowę budynku...
1   Następne >   3