Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 827/86 - Wyrok NSA z 1987-02-05

1. W odniesieniu do obiektu budowlanego, na którego wzniesienie inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, przepis art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo...
pozwolenia na budowę., 2. Jeżeli naruszenia prawa powstały w związku z wykonaniem przez inwestora wadliwej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanie decyzji, o której mowa w art...

IV SA 693/86 - Wyrok NSA z 1987-06-11

Rozpoczęcie prac budowlanych, mających na celu realizację choćby jednego tylko obiektu spośród wymienionych w pozwoleniu na budowę przed upływem 2 lat od jego wydania...
, ma ten skutek, że pozwolenie to nie traci ważności w odniesieniu do pozostałych obiektów, choćby budowa ich została rozpoczęta po upływie 2 lat. Naczelny Sąd...

IV SA 590/87 - Wyrok NSA z 1987-10-22

o zatwierdzenie planu realizacyjnego danego obiektu budowlanego i o wydanie pozwolenia na jego budowę. Do osób tych należą przede wszystkim właściciele nieruchomości...
K. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 20 marca 1987 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę budynku...

III ARN 8/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek...
i decyzję Ministra (...). W chwili gdy Naczelnik Gminy decyzją z dnia 14 lutego 1983 r. udzielił skarżącemu pozwolenia na budowę warsztatu mechaniczno-ślusarskiego...

IV SA 530/87 - Wyrok NSA z 1987-12-03

. na decyzję Naczelnego Architekta Warszawy z dnia 17 marca 1987 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-usługowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa...
zagospodarowania działek i o wydanie pozwolenia na budowę należy podać oznaczenie obiektów budowlanych lub ich segmentów należących do poszczególnych inwestorów. Po pierwsze...

IV SA 381/87 - Wyrok NSA z 1987-07-10

zasadność skargi Andrzeja K. na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego w Suwałkach z dnia 19 lutego 1987 r. w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę budynku...
dostatecznego argumentu do odmowy wydania mu pozwolenia na budowę, gdyż mają one charakter bardzo niekonkretnej wizji zabudowy wielorodzinnej, podczas gdy dotąd obowiązujący plan...

IV SA 543/87 - Wyrok NSA z 1987-10-23

wcześniejszego pozwolenia wodnoprawnego na jej budowę. Obecnie zatem wymagane jest przez art. 20 ust. 2 i art. 53 ust. 2 pkt 2 prawa wodnego uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego...
przed zanieczyszczeniem, wymaganego przez art. 20 ust. 2 prawa wodnego, niezależnie od pozwolenia na budowę tych urządzeń. , Istotą pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

krat na oknach zewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
, drzwiowe bądź okratowanie balkonu, loggii itp., wymaga pozwolenia na budowę, o którym mowa w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - prawo budowlane...

IV SA 502/87 - Wyrok NSA z 1987-09-24

W sprawie o wydanie pozwolenia na budowę, rozpoznawanej w czasie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego, przewidywana możliwość zmiany przeznaczenia terenu...
13 stycznia 1987 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Decyzją z dnia 24 listopada 1986 r. Kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru...

III ARN 23/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

planu realizacyjnego oraz wydania pozwolenia na budowę domku jednorodzinnego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48/ osoba fizyczna obowiązana jest dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę m.in. plan...
1   Następne >   +2   4