Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 277/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-27

z dnia [...] 2004 r. decyzji Starosty B. z dnia [...] stycznia 2003 r. i decyzji ostatecznej Wojewody z dnia [...] kwietnia 2003 r. udzielającej pozwolenia na budowę...
. z dnia [...] 2002 r. udzielającej pozwolenia na budowę, która została utrzymana w mocy decyzją Wojewody z dnia [...] września 2002 r. Następnie Wojewoda decyzją z dnia...

II SA/Op 260/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-20

Wojewody Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wnioskiem z dnia 21 listopada...
2008 r., L. S. wystąpił o pozwolenie na budowę 3 wiat magazynowo - gospodarczych, wiaty nr 1 - 1 szt. oraz wiaty nr 2 - 2 szt. na działkach nr: [...], [...], [...], k.m....

II SA/Ol 565/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-23

[...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Jednorodzinnego 'A' pozwolenia na budowę 11 segmentów w zabudowie szeregowej przy ulicy '[...]'., Pismem z dnia 18 stycznia 2005 r. J.S. zwrócił się do Głównego Inspektora Nadzoru...

II SA/Ol 459/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-02

przedmiotowych obiektów wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Decyzją z dnia '[...]'Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. uchylił powyższą decyzję...
wymogów określonych w art. 29a Prawa budowlanego) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzją z dnia '[...]' Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. ponownie...

II SA/Op 195/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-21

Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, przez L...
decyzji własnej tegoż organu z dnia 8 listopada 1997 r., nr [...], o pozwoleniu na budowę ganku - wiatrołapu jako nadbudowy nad istniejącym garażem przy ul...

II SA/Ol 797/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-13

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' wydaną przez Prezydenta Miasta O. zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu budynków...
nr '[...]' oraz udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr '[...]' wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej...

II SA/Ol 831/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-20

warunki pozwolenia na budowę oraz przepisy ustawy Prawo budowlane, jak również na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która została wyeliminowana z obrotu prawnego...
, że postępowanie inwestora narusza art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, skoro nie uzyskał on decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w podanym zakresie. Nadto wskazano, iż wentylacja...

II SA/Po 678/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-10

czynności kontrolne przy ulicy (...) w P., w wyniku których stwierdził, że obiekt budowlany, co do którego toczy się postępowanie o pozwolenie na budowę, jest w trakcie...
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę obiektu budowlanego znajdującego się przy ul. (...) w Poznaniu...

VII SA/Wa 1928/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-20

., Miejscowo rozprowadzona instalacja elektryczna wewnątrz budynku została według oświadczenia kierownika budowy wykonana w czasie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę...
[...] o pozwoleniu na budowę z dnia [...], inwestorzy wykonali w przedmiotowym budynku jedynie roboty związane z niezbędnym zabezpieczeniem realizowanego obiektu przed działaniem...

II SA/Rz 365/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-22

(...) z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę -skargę oddala- II SA/Rz 365/09, U Z A S A D N I E N I E...
. nr [...] umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na salon...
1   Następne >   +2   +5   +10   100