Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 45/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-10-18

oraz pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (...), na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego...
małżonkowie W. żądali zobowiązania Burmistrza Miasta R. do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zamiany działek i pozwolenia na budowę na działce Nr 104...

IV SA 339/95 - Wyrok NSA z 1995-08-02

Nie ma podstaw do wydania decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę tylko z tego powodu, że w stosunku do nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu...
25 stycznia 1995 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego. Decyzją z dnia 3 listopada 1994 r. Prezydent Miasta W. zatwierdził plan realizacyjny...

SAB/Gd 60/94 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1995-02-08

nie może nastąpić w postępowaniu administracyjnym., Niedopuszczalność drogi postępowania o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego nie może jeszcze przesądzać o dopuszczalności...
o pozwolenie na budowę wnieśli zażaleni do Wojewody /art. 37 Kpa/. Ich pisma miały charakter interwencyjny i eksponowały nie kwestię wydania decyzji o pozwolenie na budowę...

I SA 385/95 - Wyrok NSA z 1995-11-28

o pozwoleniu na budowę garaży,, - stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej także w stosunku do garaży wybudowanych na podstawie pozwolenia udzielonego Zakładowi Budowy...
29 września 1990 r. przysługuje tylko tej osobie, która na własne nazwisko uzyskała pozwolenie na budowę garażu., - naruszenie art. 2 ust. 13 powołanej wyżej ustawy i par...

IV SA 184/94 - Wyrok NSA z 1995-06-09

Wykonanie inwestycji na podstawie decyzji zawierającej pozwolenie na budowę nie przesądza jeszcze o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę linii energetycznej i na podstawie...

III AZP 21/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-26

Wykonanie obiektu budowlanego na podstawie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nie w każdym wypadku wyłącza jej uchylenie w postępowaniu wznowieniowym...
. z dnia 29 września 1994 r., (...) w przedmiocie zatwierdzenia planu zagospodarowania działki budowlanej i udzielenia pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu...

SA/Gd 1958/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

budynek jest małym domem mieszkalnym o dwóch lokalach i budowany jest, zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 25 lipca 1990 r. wydanym przez Urząd Miejski w G., W pozwoleniu...
lokalach. Skarżący i ich córka są odrębnymi inwestorami zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę., Nieruchomość jak i wznoszony na niej przedmiotowy budynek stanowią...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

i zagospodarowania terenu. Wydanie takiej decyzji jest jednym z warunków, od których uzależnione jest uzyskanie przez uczestnika procesu budowlanego pozwolenia na budowę, o czym stanowi...
, który uzależnia wydanie pozwolenia na budowę od ważności wymienionej wyżej decyzji, należy wnosić, że zarówno uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania...

III ARN 15/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-05-10

(...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek...
. (...) wydanego w sprawie ze skargi W. na decyzję Wojewody L. z dnia 12 listopada 1993 r. (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia., Powyższemu...

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

ochrony interesów osób trzecich nastąpi w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Jeśli bowiem - zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego - ustawodawca odmawia...
sąsiedniej nieruchomości mógłby blokować proces inwestycyjny, a wreszcie że ochrona uzasadnionych interesów należy do organu udzielającego pozwolenia na budowę, wobec czego...
1   Następne >   3