Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 1030/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-11-05

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a wyrokiem sądu administracyjnego, lub chociażby wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji...
, które nie jest przecież regułą, powodować może, że praktycznie w każdej sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę przed ewentualnym uchyleniem decyzji przez sąd administracyjny inwestor...

SA/Sz 2258/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-03

i pozwolenia na budowę - oddala skargę. Decyzją z dnia 21 grudnia 2001 r. (...) Prezydent Miasta Sz. zatwierdził projekt budowlany i wydał inwestorom Marii i Tadeuszowi...
Z. pozwolenie na budowę zespołu siedmiu budynków mieszkalnych o liczbie mieszkań od 2 do 4 w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami wraz z urządzeniami technicznymi...

IV SA 2948-2950/01 - Wyrok NSA z 2003-05-06

urządzenie, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., 2. Projektowana na budynku przychodni zdrowia stacja bazowa telefonii komórkowej nie jest elementem wyposażenia...
sprawy, z urządzenia przekaźnikowego, wieży antenowej i anten sektorowych i na jego wykonanie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., Skoro zatem przedmiotowa...

IV SA 2947/01 - Wyrok NSA z 2003-04-09

, nie powoduje że decyzja o pozwoleniu na budowę wywołuje skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. Niewątpliwie jest ona wadliwa, skoro każdy...
podmiot występujący o pozwolenie na budowę musi złożyć decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną na jego rzecz, a nie dla innego podmiotu...

II SA/Ka 3029/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-16

w rozumieniu art. 163 Kpa. Precyzuje wyczerpująco przesłankę wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, która stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego...
lub innych warunków pozwolenia na budowę. Uznaniu administracyjnemu pozostawiono ocenę 'istotności odstąpienia'., 2. Jeżeli inwestor dopuścił się już samowoli budowlanej...

II SA/Kr 1749/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-09

Zakres ochrony interesów osób trzecich w postępowaniu o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozumiany szerzej niż w postępowaniu o pozwoleniu na budowę...
z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi i budową, a nie samą wolą inwestora wprowadzenia, dozwolonych prawem zmian. Z całą więc pewnością postępowanie o zmianę decyzji o pozwoleniu...

III RN 12/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-08-12

Organ administracji publicznej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę ma obowiązek wziąć pod uwagę z urzędu okoliczność, że w chwili wydawania tego p[ozwolenia inwestor...
. na decyzję Wojewody L. z dnia 8 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...

IV SA 2176/01 - Wyrok NSA z 2003-05-13

prowadzonej legalnie, a więc na podstawie pozwolenia na budowę. Oznacza to, że prawnie skuteczne jest zawiadomienie o zakończeniu budowy tylko w odniesieniu do obiektów...
wybudowanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub ze zmianami nie odstępującymi w sposób istotny od tych dokumentów. Naczelny Sąd...

IV SA 736/01 - Wyrok NSA z 2003-01-20

w pozwoleniu na budowę, należy przyjąć, iż przedmiotowy obiekt został zrealizowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, a nie tylko z odstępstwami od pozwolenia na budowę...
- utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że inwestorzy 29 stycznia 1993 r. otrzymali pozwolenie na budowę budynku...

II SA/Kr 2196/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-09-24

przesłankę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, którą stanowi zmiana warunków pozwolenia na budowę określonych w ostatecznej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) S. M. w K. na decyzję Wojewody M. z dnia 14 października 1999 r. (...) w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla...
1   Następne >   +2   +5   +10   26