Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 248/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

pozwolenia na budowę dom jednorodzinnego z gabinetem lekarskim wraz z przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym oraz budynek garażowy. Inwestycja miał zostać zrealizowana...
robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (przed wykonaniem budynku garażowego) oraz określił warunek użytkowania gabinetu lekarskiego jako zakładu pracy, polegający...

II SA/Rz 410/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-20

[...] marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę -skargę oddala- II SA/Rz 410/11, Uzasadnienie...
., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: [...], W podstawie prawnej organ powołał art. 104 § 1...

II SA/Wr 576/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-04

podziemnym oraz przyłączami infrastruktury technicznej bez wymaganego pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżoną decyzją organ utrzymał w mocy decyzję pierwszej instancji...
z dnia 14 lutego 2011 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie budowy budynku mieszkalno-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz przyłączami, bez pozwolenia...

II SA/Wr 239/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę stacji bazowej telefonii...
[...]r., Nr [...] Prezydent W. zatwierdził projekt budowlany i udzielił dla Spółki A w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] składającej...

II SA/Ol 412/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę - umorzenia postępowania oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku W dniu 13 maja 2008 r. K.K. złożył wniosek...
o zmianę decyzji Starosty z dnia '[...]', nr '[...]' zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno - usługowego z przyłączami...

II SA/Lu 616/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-29

pozwolenia na budowę oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2011 r. Nr [...]Wojewoda [...], po rozpatrzeniu odwołania J. K. od decyzji Starosty [...] z dnia...
[...] maja 2011 r., Nr [...]zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 'A' Sp. z o.o. pozwolenia na budowę ośmiu budynków letniskowych zlokalizowanych na działkach...

II SA/Gd 543/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-06

10 maja 2011 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty Powiatowego...
D. K. złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę dotyczącą remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. G. gm. D. K. obejmujące:, - budowę osadnika wstępnego...

I SA/Lu 573/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

, Wielobranżowego Projektu Budowlanego, Dokumentacji Przetargowej i Wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę P Komendy Wojewódzkiej Policji...
nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę R. przy ul. T. w L. Zgodnie z § 2 umowy termin prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 15 grudnia...

II SA/Wr 669/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-20

służących do nadbudowy części mieszkalnej nad pomieszczeniami gospodarczymi oraz dobudowy. Roboty budowlane prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę. W piśmie...
zrealizowana została zgodnie z pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia 13 lipca 1987 r. W decyzji tej nie ujęto przedmiotowego budynku gospodarczego. Nie było go w projekcie...

II OSK 213/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

Budowlanego z [...] marca 2009 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, uchylił tą...
z [...] lipca 2007 r. Wojewoda podał, że inwestorzy w dniu wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę mieli pełną świadomość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100