Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 884/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-22

pozwolenie pa budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu o ile tylko zostały spełnione wskazane w tym przepisie przesłanki. W konsekwencji...
organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli tylko wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu...

II SA/Po 514/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę /-/ E. Podrazik /-/ B. Drzazga /-/ B. Kamieńska Wnioskiem...
[...] nr [...] udzielającej J. W. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce położonej w P. przy ul. P. oraz o nakazanie rozbiórki tegoż obiektu. W uzasadnieniu wniosku wskazano...

II SA/Wr 93/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-24

postępowania wznowieniowego w sprawie decyzji nr [...] z dnia [...] r. pozwolenia na budowę opisanego wyżej obiektu., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że Prezydent...
, a rozstrzyganie przez właściwy organ wniosku w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia na budowę nie stanowi zagadnienia wstępnego...

II SA/Wr 45/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

, iż zdaniem K.K. wyżej wymieniona linia elektroenergetyczna napowietrzna została wybudowana bez pozwolenia na budowę i powinna być rozebrana. W związku z tym przeprowadzono...
tam oddział terenowy. Organ I instancji podał, iż w trakcie zbierania dokumentów w tej sprawie nie udało się odnaleźć decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Wojewódzkie...

II SA/Po 250/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-04

inwestycji polegającej na budowie budynków garażowych., W dniu [..] Prezydent zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla P. i J. E. obejmujące budowę...
ostateczności decyzji z 9 stycznia 2001 r. o pozwoleniu na budowę. Organ stwierdził, że strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę otrzymały tę decyzję: T...

II SA/Po 136/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-03

Stowarzyszenia A na decyzję Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę...
(Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Stowarzyszeniu A z siedzibą w P. pozwolenia na budowę budynku handlowo - biurowego...

II SA/Kr 911/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-21

przy ul. ......w K. - działka nr ......., obręb nr........, i nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji powyższych robót budowlanych, uchylił...
i mienia. W związku z powyższym organ I instancji nałożył również obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Zwrócono również uwagę, iż zgłoszona...

II SA/Bd 316/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-24

terenu przed dostępem osób trzecich. W wyniku kontroli stwierdzono, że obiekt wznoszony jest niezgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr [...] z [...] r. wydaną prze...
Starostę [...]. Niezgodność poległa na rozpoczęciu budowy bazy telefonii cyfrowej na działce nr [...], zamiast na działce nr [...], na którą wydano pozwolenie na budowę...

VII SA/Wa 1222/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-18

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mieście [...] S.A. (dalej MPWiK), przeniósł decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia [...] grudnia 2001 roku dotyczącą...
nr [...] przy ulicy [...] w W., z Gminy [...] na MPWiK., Z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie przeniesienia w/wym. pozwolenia na budowę wystąpiły J. i B. J...

II SA/Po 175/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-17

. J. na decyzję Wojewody z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę /-/ A. Łaskarzewska...
[..] Nr [..] oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Ś. z dnia [..] Nr [..] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia M. G. pozwolenia na budowę garażu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100