Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 923/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-31

Z., A. M., E. J. i J. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
postępowania administracyjnego i orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę., Stan faktyczny sprawy przedstawia się w sposób następujący...

II SA/Op 157/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-19

, bez wymaganego pozwolenia, budowy budynku mieszkalno-usługowego, dla której w trakcie realizacji została stwierdzona nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu...
:, Decyzją z dnia 25 listopada 1996 r., nr [...], Kierownik Urzędu Rejonowego w [...] zatwierdził W. i H. H. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku...

II OSK 1045/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą we W. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego oraz udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OSK 2993/15 - Wyrok NSA z 2017-08-30

faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją nr [...] z dnia [...] 2007 r. Starosta [...] udzielił [...] Spółka z o.o. w [...] pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej...
[...] z dnia [...] 2009 r. zmieniającej pozwolenie na budowę, którą Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzją z dnia [...] 2011 r. Zaś prawomocnym...

II SA/Łd 490/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-11

. zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'A' w S. pozwolenia na budowę dwóch budynków garażowych na nieruchomości...
. Według odwołującej wskutek wydania pozwolenia na budowę doszło do naruszenia interesów właścicieli działek sąsiednich - głównie z uwagi na określone usytuowanie...

II SA/Sz 1470/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

. O. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
., przeniesionej w dniu [...] r. na J. i W. S., udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr [...] we wsi O. , gmina...

II OSK 225/16 - Wyrok NSA z 2017-10-23

z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 16 września...
. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy:, W dniu 29 września 2014 r...

II SA/Ol 823/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. W dniu 18 października 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
organem I instancji) z dnia '[...]' o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku skarżącego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanie pozwolenia na budowę...

II SA/Po 217/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-05

) uchylił w całości decyzję Prezydenta M. P. z dnia [...] 2013 r., Nr [...], znak [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi - C. , pozwolenia na budowę...
: [...], nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej inwestorowi: C. pozwolenia na budowę zespołu budynków biurowo-usługowych oraz nadbudowę istniejącego budynku...

II SA/Bd 329/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

, w tym z możliwości przeniesienia. Pełnomocnik skarżącej wskazał także na różnicę miedzy pozwoleniem na budowę, które nie jest aktem trwałym (wygasa w przypadku zaniechania prac...
terenu uzyskano wiele różnych decyzji i zostają one wygaszone przy udzieleniu pozwolenia na budowę, gdy w ten sposób nieruchomość otrzymuje konkretne przeznaczenie. Nadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100