Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1391/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

oraz 10 szamb szczelnych) na działkach nr ew. [...] i [...] z obrębu [...] położonych przy ul. P. w W. i udzielającej L. i A. J. oraz M. T. i E. T. pozwolenia na budowę...
weryfikowanej decyzji, pozwolenie na budowę mogło być wydane wyłącznie temu kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy...

II OSK 364/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nieuciążliwymi lokalami usługowymi w parterach budynków...
postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę., Postanowieniem z dnia [...] maja 2014 r...

II OSK 3163/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych oddala skargę kasacyjną...
we Wrocławiu zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [...] czerwca 1992 r. Prezydent Wałbrzycha udzielił K., pozwolenia na budowę inwestycji...

II SA/Kr 242/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-09

Nr [...] w trakcie budowy w 2007 i 2008r., a wszczęta została w dniu 04.03.2010r. po otrzymaniu informacji o wyrokach WSA i NSA uchylających pozwolenie na budowę w tej sprawie.l...
-budowlanej postępowania wszczętego na wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na przedmiotową budowę i otrzymania akt z tego postępowania. W wyniku przeprowadzonego wówczas...

VII SA/Wa 2915/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

. zmieniającej decyzję nr [...] z [...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I. Sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę...
[...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I.sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią...

VII SA/Wa 2916/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, definicja strony wynikająca z art. 28 k.p.a. została...

II SA/Po 447/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-01

', 'Spółka', 'strona' lub 'skarżąca') zatwierdzenia projektu budowlanego zmian i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zmian objętych wnioskiem inwestora o zmianę...
[...] 2011 r.) udzielającą Spółce pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą: Wytwórnia [...] oraz [...], na działkach położonych w obrębie [...], gm...

II SAB/Ke 58/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-21

. Z. na bezczynność Starosty w przedmiocie przeniesienia uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę oddala skargę. We wniosku z dnia [...] A. i M. Z. wnieśli o przeniesienie...
na ich rzecz decyzji - pozwolenia na budowę wydanego dla M. P., dotyczącego budowy budynku mieszkalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr ew. [..] i [...] położonych...

II OSK 2395/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

pozwolenia na budowę dla M. P. Sp. z o. o. w B.. Pozwolenie to obejmowało budowę Zakładu T., przy ul. E. [...] w B. (dz. nr [...], [...], obr. [...])., 2., Od powyższej...
postępowaniu., F. w B. w odwołaniu kwestionującym decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla spornej inwestycji, nie zgodziło...

II SA/Wr 394/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-24

Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...
K.W. zatwierdził projekt budowlany i udzielił E.L. pozwolenia na budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 190/44, AM-5, obrąb S., gmina K.W.. Decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100