Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 3/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-26

Założenie krat na zewnątrz okien i balkonów lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Sąd Najwyższy przy udziale Prokuratora...
Najwyższego postanowieniem z dnia 8 lutego 1990 r. III ARN 30/89:, Czy założenie krat na zewnątrz okien i balkonów wymaga pozwolenia na budowę /art. 28 ust. 1 prawa...

IV SA 543/90 - Wyrok NSA z 1990-08-09

1990 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
nie brali udziału w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę., Rozpoznając ten wniosek, Główny Geodeta Wojewódzki w G. decyzją z dnia 5 października 1989 r. odmówił...

III ARN 15/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-10-11

oraz udzielenia pozwolenia na budowę zakładu cukierniczego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
I instancji w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu oraz udzielenia Bogusławowi R. pozwolenia na budowę zakładu cukierniczego w L. przy ul. P. nr 10...

SAB/Gd 9/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-19

Mariusza K pozwolenia na budowę klatki schodowej. Sprawa nie została dotychczas zakończona decyzją z rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego...
-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./. Organ ten we własnym zakresie powinien rozstrzygnąć, czy spełnione są wszelkie warunki do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę...

III ARN 25/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego (...) w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę budynku...

I SA 1411/89 - Wyrok NSA z 1990-10-04

i pozwolenie na budowę. ...
zarzutom skargi zgodnie z treścią art. 204 i art. 239 - Prawa spółdzielczego - budowa garaży mieści się w zakresie zadań statutowych Spółdzielni. Wprawdzie koszty budowy...

IV SA 33/90 - Wyrok NSA z 1990-03-29

Architekta Miejskiego w P. z dnia 25 lipca 1988 r. udzielającej Janowi N. pozwolenia na budowę, polegającą na nadbudowie jednej kondygnacji w budynku mieszkalnym znajdującym...
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie osobie, która wykaże prawo...

SA/Kr 992/90 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1990-11-15

Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 26 stycznia 1990 r. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę i na podstawie...

III ARN 30/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-12-13

, z której wynika, że 'założenie krat na zewnątrz okien i balkonów lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę'., Z uzasadnienia tej uchwały...

IV SA 668/90 - Wyrok NSA z 1990-10-11

zatwierdzania planu realizacyjnego i pozwoleń na budowę należą do kompetencji rejonowych organów rządowej administracji ogólnej - organem odwoławczym zatem w tych sprawach...
1   Następne >   2