Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 509/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-22

umorzenia postępowania egzekucyjnego z ewidentnym naruszeniem zasady zakazu reformationis in peius w zakresie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
, który to wniosek został najpierw rozpatrzony częściowo pozytywnie (poprzez umorzenie postępowania na podstawie bezskuteczności egzekucji), zaś na skutek wniesienia zażalenia...

III SA/Po 598/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-18

[...] lipca 2020r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W dniu [...] lipca 2019 r. L. N. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby...
. nr [...] i umarzające w całości postępowanie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle stanu faktycznego sprawy, w której Dyrektor...

I SA/Gl 950/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-12

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej - organ II instancji...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] r. nr [...]., Przedmiotowe postanowienie zapadło w następującym stanie...

II SA/Op 361/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-17

Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 14 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę...
przez Komendanta Głównego Policji, to jest w sytuacji, gdy postępowanie należało umorzyć, a to z braku formalnej legitymacji do jego dalszego prowadzenia i zakończenia orzeczeniem...

I SA/Lu 347/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-27

. zobowiązany zawarł wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych z [...] października 2011 r. o numerach...
: [...], [...], [...] z powodu przedawnienia egzekwowanych obowiązków., Postanowieniem z [...] grudnia 2019 r. organ egzekucyjny odmówił zobowiązanemu umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Gd 83/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

Administracji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy z dnia 31 października 2017 r., powołując przesłanki z art. 59 § 1 pkt 2, 3, 7 ustawy...

I SA/Łd 95/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem...
[...] sierpnia 2020 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a., oraz art. 17 § 1, art. 18...

II SA/Gd 669/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala skargę. A. M. i T...
., utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej jako 'PINB') z dnia 21 stycznia 2020 r., o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Łd 446/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-08

Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
Skarbowego w R. z dnia [...]r. o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Z akt sprawy wynika...

I SA/Kr 975/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-15

Skarbowej w K. z dnia 28 maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji, II...
. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r. znak sprawy: [...] umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100