Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 51/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z uwagi na jego bezprzedmiotowość I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
poprzez uznanie zgłoszonych zarzutów za uzasadnione oraz umorzenie postępowania zabezpieczającego., Zaskarżonemu postanowieniu pełnomocnik skarżącej spółki zarzucił...

III SA/Wa 505/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
Skarbowego W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzył postępowanie egzekucyjne w zakresie w jakim...

III SA/Łd 169/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-14

. i K. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. Postanowieniem z dnia [...] Prezydent Miasta T. M. nie uznał zarzutów., Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. M. umorzył postępowanie egzekucyjne...

II SA/Po 652/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z powołaniem na art. 105 §1 kodeksu postępowania administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

I SA/Wa 832/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3...
Infrastruktury decyzją z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r., nr [...] i umorzył postępowanie przed organem...

I SA/Wa 834/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza...
[...] kwietnia 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...

I SA/Wa 835/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza...
[...] marca 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...

II OSK 822/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

w Łodzi z dnia 19 września 2008 r., Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku postanawia...
: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Łd 64/09 umorzył postępowanie sądowoadministracyjne...

II FSK 1213/08 - Wyrok NSA z 2009-12-17

14 maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 27 marca...
. nr [...] oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 9 marca 2007 r., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie...

I FSK 123/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od K. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w P. kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc...
na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z 20 kwietnia 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Stan sprawy przedstawiał się następująco., Na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100