Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wr 687/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowa zwrotu wyegzekwowanej należności celnej oddala...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i zwrotu wyegzekwowanej należności celnej, uchylił to postanowienie w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji...

I SA/Bd 99/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-17

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dnia [...] M. P. złożył do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B...
. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu choroby o psychicznej oraz trudnej sytuacji finansowej. Podniósł, że nie posiada żadnego majątku, a jedyny...

I OSK 146/10 - Wyrok NSA z 2010-11-19

Infrastruktury z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
, uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, stwierdzając, że nie podlega ona...

I SA/Wa 598/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października...
odwołania M. B., od decyzji Wojewody [...] z [...] października 2009 r. nr [...], orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa...

I OSK 254/10 - Wyrok NSA z 2010-12-14

Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi T. C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, uchylił...

III SA/Wr 872/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-25

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Po rozpatrzeniu zażalenia...
na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia [...] r. nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...

I SA/Gl 190/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-31

postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 'A', Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył...
i [...] 2004 r. dokonano zajęcia u dwóch kolejnych podmiotów. W dniu [...] 2004 r. organ egzekucyjny wydał postanowienie, którym umorzył postępowanie egzekucyjne...

III SA/Wa 842/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i umorzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania...
Urzędu Skarbowego, W., po rozpoznaniu wniosku L. S. (dalej też 'Skarżący'), odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Skarżącego w zakresie kosztów...

I SA/Bd 937/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-15

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie doręczenia postanowienia oddala skargę Postanowieniem z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej w B...
. utrzymał w mocy na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...]., którym orzeczono umorzyć postępowanie w sprawie doręczenia postanowienia wraz...

II FSK 530/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

dokonanych czynności egzekucyjnych stanowi skutek prawny umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyn, o których mowa w art. 59 § 1 pkt 1- 8 i 10 wymienionej ustawy...
, nie zaś skutek prawny wskazanych przyczyn umorzenia postępowania egzekucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędziowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100