Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 59/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

, albo utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego., W obu przypadkach umorzone powinno być całe postępowanie, a nie tylko ta jego część...
administracyjnego, lecz do drogi postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. W tej sytuacji organ odwoławczy mógł tylko uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć...

IV SA 752/00 - Wyrok NSA z 2002-02-15

organu pierwszej instancji /umorzenie postępowania/. Umorzenie postępowania o którym mowa w art. 138 par. 1 pkt 2 lub pkt 3 Kpa dotyczy tej samej instytucji określonej...
odwoławczego, nie dają organowi drugiej instancji podstaw do uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji /art. 138 par. 1 pkt 2 in fine Kpa/, skoro...

IV SA 880/00 - Wyrok NSA z 2002-02-08

., Jeżeli zatem strona nie cofnęła odwołania /art. 137 Kpa/, co byłoby równoznaczne z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw...
do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona wykonała decyzję nieostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

IV SA 374/00 - Wyrok NSA z 2002-01-17

Żaden przepis prawa procesowego nie upoważnia organu rozpoznającego zażalenie od postanowienia o zawieszeniu postępowania do umorzenia postępowania administracyjnego...
na użytkowanie tych obiektów, uchylił zaskarżone postanowienie oraz 'umorzył postępowanie organu wojewódzkiego'., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podano, iż kwestia...

I SA/Wr 2459/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-09

. po rozpoznaniu odwołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w L. od decyzji z dnia 4 września 1997 r. umorzyła postępowanie odwoławcze. W jej uzasadnieniu po przedstawieniu...
1997 r. i tym samym postępowanie odwoławcze stało się bezprzedmiotowe. W jej ocenie ta okoliczność stanowiła podstawę do umorzenia tegoż postępowania na podstawie art. 138...

II SA/Kr 657/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-18

, jak i z interesem społecznym, a zatem nie prowadzi wprost do umorzenia postępowania odwoławczego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy w skargi Haliny B...
., Władysława B. na decyzję Wojewody M. z dnia 2 marca 1999 r., (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - uchyla zaskarżoną decyzję, (...) Decyzją (...) z dnia...

II SA/Wr 1705/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-07

materialnoprawna/ a nie prowadzić do umorzenia postępowania /przesłanka procesowa/ gdyż jest to wówczas niezgodne z prawem uchylanie się od merytorycznego rozstrzygnięcia...
października 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją Powiatowego Inspektora...

III RN 198/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-02-06

Zapłacenie przez stronę podatku w czasie toczącego się postępowania odwoławczego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej...
skargę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 'P.' w D.G. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 16 lipca 1998 r. w przedmiocie umorzenia postępowania. Wyrokowi...

II SA/Wr 1157/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-07

16 maja 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę. Decyzją (...) z dnia 14 stycznia 2000 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru...
Budowlanego w J.-G. w oparciu o przepisy art. 104 oraz 105 par. 1 Kpa umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Juliana T. z dnia 23 lipca 1999 r. w przedmiocie...

III SA 820/01 - Wyrok NSA z 2002-11-08

umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego jako bezprzedmiotowego na podstawie art. 233 par. 1 pkt 3 w związku z art. 208 par...
sprawy ze skargi Adama M., na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 20 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   35