Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1097/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-28

Decyzja organu drugiej instancji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nie zakończonej jeszcze decyzją organu pierwszej instancji rażąco narusza art. 138...
Samorządowym w W. z powołaniem się na art. 105 Kpa orzekło o umorzeniu postępowania administracyjnego. Uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia sprawy był fakt wejścia w życie...

III SA 3/91 - Wyrok NSA z 1991-03-01

za zwłokę w czasie toczącego się postępowania międzyinstancyjnego w sprawie o ich umorzenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tego tytułu /art. 138 par. 1 pkt 3...
płatnicze skarżącego pozwalały na uregulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Przedmiotem postępowania była więc wyłącznie sprawa umorzenia odsetek za zwłokę należnych...

SA/Wr 72/91 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-14

skargę, dopuszczalności jej podjęcia można poszukiwać w odpowiednim stosowaniu art. 200 par. 2 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie sądowe na podstawie...
wyroku w takiej sprawie stało się zbędne., Podstawą umorzenia postępowania sądowego zatem jest przepis art. 355 par. 1 Kpc w związku z art. 393 par. 1 Kpc i art. 211 Kpa. ...

P 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-08

stanowiący podstawę kontroli., Utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego stanowiący podstawę kontroli nie może być przyjęta za przesłankę do umorzenia postępowania...
. Umorzenie bowiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dokonane na skutek utraty mocy prawnej poddanego kontroli aktu normatywnego może powodować negatywne skutki...

IV SA 693/91 - Wyrok NSA z 1991-08-16

umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia na własność Państwa młyna motorowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił...
par. 1 i 2 Kpa, Minister Rynku Wewnętrznego umorzył wszczęte postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności orzeczenia nr 20 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13...

III ARN 33-35/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-09-12

, nakazu obniżenia budynku mieszkalnego, odmowy nakazu obniżenia budynku i umorzenia postępowania odnośnie nadbudowy kominów na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra...
bowiem było to, że sama wysokość tego budynku stwarzała stan zagrożenia. Usunięcie zaś tego zagrożenia nie mogło nastąpić w postępowaniu o wydanie - na podstawie art. 42 ust...

IV SA 1182/90 - Wyrok NSA z 1991-10-29

'Solidarność' na decyzję Wojewody Ł-kiego z dnia 5 września 1990 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wstrzymania robót budowlanych. Decyzją z dnia 11 lipca...
i umorzono postępowanie organu I instancji. Organ odwoławczy w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że na podstawie przeprowadzonych oględzin, dokonanych pomiarów...

U 12/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-11-27

Konstytucji RP postanowił umorzyć postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz...
lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed TK., Instrukcja nr 7/76 MZiOS /Dz.Urz. MZiOS 1976 nr 14 poz. 40 ze zm./ utraciła moc prawną po wejściu...

IV SA 307/91 - Wyrok NSA z 1991-04-29

Gospodarki Mieszkaniowej - uchylił zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie przed tym organem. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że sprawa...
i umorzył postępowanie przed tym organem ze względu na jego bezprzedmiotowość, co wiąże się z odcięciem kilku konarów drzewa, nie usuwa wadliwości zaskarżonej decyzji...

II SA 302/91 - Wyrok NSA z 1991-05-16

Środowiska i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w W. decyzją z dnia 18 stycznia 1991 r. nr OSL XII.0576/1/91 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie...
/ oraz umorzył postępowanie w sprawie, gdyż w trybie art. 7 tej ustawy nie wydaje się zainteresowanym obywatelom decyzji., W sumie, w toku postępowania przed instancjami...
1   Następne >   3