Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 587/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-22

[...] nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. umorzył postępowanie...
egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...] przeciwko panu J. M. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 17...

II OSK 942/07 - Wyrok NSA z 2008-08-26

ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
[...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody z dnia [...]. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

II SA/Ke 207/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-12

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. II SA/Ke 207/08, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia 14...
15.01.2008r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. [...] w [...] wszczętego...

I SA/Ke 112/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-15

uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organ egzekucyjny - Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w K. i umorzył postępowanie...
. Z. datowane na 29 września 2007r, zatytułowane jako 'Sprzeciw do zawiadomienia o zajęciu oraz wezwanie do zwrotu potrącenia i wniosek o umorzenie postępowania...

VIII SA/Wa 354/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B.h orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dla 'K. [...]' Sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej...
do działki nr [...]. Mając na uwadze powyższe dla działek nr[...],[...] i [...] umorzono postępowanie w zakresie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych., Odnosząc...

VIII SA/Wa 355/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

[...] lutego 2008 roku nr [...] Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia...
powyższe dla działek nr [...], [...] i [...]umorzono postępowanie w zakresie udzielenia pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach...

I SA/Gd 589/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-02

. nr [...], Pismem z dnia 19 lipca 2007 r. M.S. wniósł o umorzenie skierowanego do jego majątku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułu wykonawczego...
odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku M.S. w oparciu o tytuł wykonawczy [...] z dnia 12 marca 2004 r., obejmujący zaległość podatkową w podatku...

I SA/Bd 34/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-08

I. I. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. określa, że zaskarżone...
wierzycielowi., Pismem z dnia [...]r. zobowiązana złożyła skargę do Dyrektora Izby Skarbowej w B., wnosząc o umorzenie postępowania i wycofanie dokonanego zajęcia. Dyrektor Izby...

I SA/Go 781/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
w Urzędzie Skarbowym wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...] z dnia [...] czerwca 2001 r. Przedmiotowe żądanie...

IV SA/Wr 428/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego I. oddala skargę; II. przyznaje...
zabezpieczenia 'niezbędnych potrzeb życiowych'. Organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie udzielenia M. C. pomocy w formie zasiłku celowego, z tym uzasadnieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100