Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 647/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-07-16

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekające o wstrzymaniu wykonania decyzji, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania egzekucyjnego, toczącego...
1 lutego 1996 r., którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego. W sprawie ustalono, że po stwierdzeniu w toku kontroli szeregu nieprawidłowości w zakresie...

IV SA 1709/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Umorzenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wyłącznie z tej przyczyny, że inwestor legitymujący się decyzją nieostateczną rozpoczął...
roboty budowlane, prowadziłoby do bardzo drastycznych konsekwencji., Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę i umorzenie postępowania powodowałoby wyjęcie z obrotu prawnego...

I SA/Kr 1141/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-05-14

1. W myśl art. 105 par. 1 Kpa gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu...
postępowania. Użycie przez ustawodawcę słowa 'wydaje' a nie 'może wydać' oznacza, że wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jest obligatoryjne, gdy postępowanie stało...

II SA 1130/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

i nie może wyjść poza przedmiot zaskarżenia i orzec o zakończeniu postępowania przez jego umorzenie., 2. Organ drugiej instancji jest powołany do ponownego rozpatrzenia sprawy...
kategorii 'T' - umorzył postępowanie w powyższej sprawie, ponieważ stało się bezprzedmiotowe., W uzasadnieniu stwierdzono, że w dniu 30 maja 1997 r. Prokurator Wojewódzki...

I SA/Ka 1254/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw do umorzenia tego postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona...
postępowanie w danej instancji /decyzje pozamerytoryczne/. Do ostatniej kategorii decyzji należą decyzje o umorzeniu postępowania wydawane na podstawie art. 105 Kpa...

II SAB 89/97 - Postanowienie NSA z 1998-01-06

udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier losowych postanawia umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie i zasądza od Ministra Finansów...
na prowadzenie salonu gier w automatach losowych., Decyzją z dnia 14 października 1997 r. Minister Finansów umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółki z dnia 8...

II SA/Łd 342-343/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-05-08

ten wykonany został przez adresata rozstrzygnięcia, czy też przez osobę trzecią, nie zawsze uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jako bezprzedmiotowego...
- Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Umorzenie postępowania nie stanowi efektu działalności kontrolnej Sądu i skutkuje pozostawienie w mocy zaskarżonego aktu lub czynności...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

nieruchomości cudzoziemcowi stanowi ujemną przesłankę postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi na nabycie nieruchomości, skutkującą umorzenie...
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej /Dz.U. nr 106 poz. 497 ze zm./, postanowił umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

IV SA 956/96 - Wyrok NSA z 1998-03-17

i Waldemarowi S. pozwolenia na użytkowanie samowolnie wybudowanego ogrodzenia na nieruchomości położonej w C. przy ul. F. uchylił decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie...
są w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym, w związku z tym postępowanie administracyjne podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe., W skardze na powyższą decyzję Bolesław...

I SA/Gd 1260/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-18

do umorzenia postępowania egzekucyjnego, gdyż zobowiązanie podatkowe jest nadal wymagalne., O istnieniu wymagalnego zobowiązania podatkowego rozstrzyga bowiem organ...
odwołania od decyzji wymiarowej., W związku z tym zobowiązana wniosła o wycofanie tytułu wykonawczego i umorzenie postępowania egzekucyjnego., Organ egzekucyjny Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   22