Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 1/82 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Spełnienie przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania zwalnia Sąd Najwyższy od oceny merytorycznej stanowiska zajętego zarówno w wyroku Naczelnego Sądu...
listopada 1981 r. II SA 953/81, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Z mocy art. 52 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych...

III ARN 4/82 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Spełnienie przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania zwalnia Sąd Najwyższy od oceny merytorycznej stanowiska zajętego zarówno w wyroku Naczelnego Sądu...
listopada 1981 r. II SA 1010/81, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Z mocy art. 52 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych /Dz.U....

SA/Wr 220/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-07-16

1. Wydanie przez organ administracji państwowej decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 par. 1 Kpa zapewnia stronie gwarancje procesowe przewidziane...
. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprzedaży domu jednorodzinnego. Rozalia i Kazimierz małżonkowie P. ubiegali się o sprzedanie im domu jednorodzinnego typu...

SA/Wr 363/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-09-07

, lecz należało wydać przewidzianą w art. 105 Kpa decyzję o umorzeniu postępowania. Wprawdzie zgodnie z art. 61 par. 3 Kpa podanie strony, doręczone organowi...
'abstrakcyjnego' ekwiwalentu /lub w formie renty/ za mienie pozostawione za granicą. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 par. 1 Kpa zapewnia...

III AZP 7/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

sprawę administracyjną merytorycznie, a oprócz tego do decyzji kończących postępowanie administracyjne, polegających na uchyleniu decyzji i umorzeniu postępowania...
zaskarżoną decyzję, umorzyć postępowanie pierwszej instancji /art. 138 par. 1 Kpa/., Jednakże z punktu widzenia rozważanego zagadnienia niezbędne jest uzupełnienie przytoczonej...

II SA 919/81 - Wyrok NSA z 1982-01-05

. W tym przypadku należało uchylić decyzję organu I instancji oraz umorzyć postępowanie organu I instancji /art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa/, skoro postępowanie w sprawie wyznaczenia...
, bądź też osoba ta - pomimo wyjaśnienia jej tej okoliczności - złożyła podanie, wszczynając w ten sposób postępowanie administracyjne /art. 61 par. 3 Kpa/, organ...

I SA 594/82 - Wyrok NSA z 1982-08-20

uchylił i umorzył postępowanie ze względu na jego bezprzedmiotowość wobec wcześniejszego rozwiązania umowy i zarządzenie odebrania działki. , Tę ostatnią decyzję organu...
kosztów postępowania na rzecz skarżących. Na mocy aktu notarialnego z dnia 13 marca 1978 r. rep. A. nr 3729/78 Stefan i Monika małżonkowie R. nabyli prawo wieczystego...

SA/Po 648/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-03-30

postępowania na rzecz skarżącej. Krystyna S. otrzymała pozwolenie na budowę przechowalni owoców w dniu 30 sierpnia 1975 r. nr 421/1/120/75 i w związku z tym wystąpiła z wnioskiem...
. , O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 208 Kpa. ...

I SA 2671/81 - Wyrok NSA z 1982-02-01

Kpa - zasądził od Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska kwotę złotych 4.000 - tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego...
Organ administracji, orzekający o umorzeniu kary pieniężnej nałożonej z tytułu odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, działa wprawdzie w ramach uznania...

SA/Kr 985/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-29

ten, po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania, podjął jednak w dniu 29 kwietnia 1981 r. postanowienie o umorzeniu prowadzonego przeciwko Janowi B. dochodzenia o przestępstwo z art. 47...
., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Prezydenta Miasta Krakowa kwotę złotych pięć tysięcy dwieście dwadzieścia tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego...
1   Następne >   2