Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1721/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 października 2017 r...
Miasta G. (dalej jako 'Prezydent Miasta') z dnia 21 czerwca 2017 r. odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

II FSK 642/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. G. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie...
. nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego., Przedstawiając motywy podjętego rozstrzygnięcia Sąd I instancji podał, że NUS prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku...

III SA/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

rozpatrzenia., Pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Wierzyciel skierował do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Stwierdził, iż w sprawie...
postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ uznał, iż nie jest uprawniony do umorzenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Łd 1150/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-20

. N. i R. N. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę...
w Z. z [...] nr [...], o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. prowadzi wobec M...

I SA/Gl 1031/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia [...]r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji...
[...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] r. nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych...

I SA/Gl 1083/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-12

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
: u.p.e.a.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] nr [...] o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku p. R.S....

VIII SA/Wa 659/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z [...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby...
Drugiego Urzędu Skarbowego w [...] (dalej: 'Wierzyciel', 'Naczelnik US') z [...] kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną swojego...

III SA/Łd 457/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-24

ze skargi U. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone...
Skarbowej w Ł. po rozpatrzeniu zażalenia U. Z. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Kr 1305/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Sygn. akt: I SA/Kr 1305/117, Uzasadnienie, I., Zaskarżonym postanowieniem z 9...
. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, działając na podstawie art. 138§1 pkt 1 w zw z art. 144 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

VIII SA/Wa 976/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem...
egzekucyjny') z [...] września 2017 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. Przedmiotem postanowienia organu I instancji było umorzenie prowadzonego wobec...
1   Następne >   +2   +5   +10   100