Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 1096/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-09

. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego...
wniosku J. K., odmówił mu umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3 na kancelarię komorniczą...

IV SA/Wa 49/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

[...] z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - skargę oddala - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006...
roku, Nr [...] Prezydent Miasta W. na podstawie art. 105 § 1 kpa umorzył wszczęte na wniosek S. Spółki z o. o. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie...

I SA/Op 193/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-19

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. określa, że zaskarżone...
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) - dalej jako: [u.p.e.a.], którym odmówiono umorzenia postępowania...

I SA/Kr 1611/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-24

stycznia 2007r., sprawy ze skargi K. B., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 4 października 2004r Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania...
Skarbowej po rozpoznaniu zażalenia K. B. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu...

II GSK 144/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego., Sąd oparł swoje ustalenia na następującym...

I SA/Wr 1407/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-02

oraz umorzenie postępowania w sprawie I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia Burmistrza L. z dnia [...] Nr [...] II. przyznaje...
Odwoławczego w J. G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie: uchylenia zaskarżonego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela oraz umorzenia postępowania w sprawie...

III SA/Kr 714/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-03

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego skargę oddala Decyzją z dnia [...] [...], po rozpatrzeniu odwołań W. C. i C. P., Samorządowe Kolegium...
wniosku zawiadomił strony objęte postanowieniem o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, spośród których umorzeniu postępowania w zakresie wspólnej granicy sprzeciwiła...

I SA/Lu 180/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-21

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania windykacyjnego I. oddala skargę; II. wpis od skargi, od którego skarżący był zwolniony...
.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] listopada 2006 r. umarzające postępowanie z wniosku M. G. o umorzenie postępowania windykacyjnego...

III SA/Wa 3557/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-29

w W z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
dotychczasowego postępowania czynności egzekucyjnych., Wyjaśnił, że 16 stycznia 2006 r. Skarżący został poinformowany, iż pomimo umorzenia decyzją o zakończeniu...

I SA/Wr 253/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-17

we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego o d d a l a s k a r g ę. Decyzjami z dnia...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] umorzono wszczęte przeciwko B. G. postępowanie egzekucyjne na skutek uznania zarzutu strony określenia egzekwowanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100