Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 539/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-17

wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z 4.1.1994 r. Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego, którą nie wyrażono zgody...
bowiem z art. 105 par. 1, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania., Zaskarżoną decyzję wydano...

I SA 119/94 - Wyrok NSA z 1994-04-22

, jak i z interesem społecznym, a zatem nie prowadzi wprost do umorzenia postępowania odwoławczego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Prokuratora Generalnego...
na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 7 czerwca 1993 r. w przedmiocie nieuwzględnienia sprzeciwu Prokuratora Generalnego w sprawie umorzenia postępowania...

SA/Po 1989/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-12-06

Fakt, że toczy się postępowanie egzekucyjne, nie czyni wniosku podatnika w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego bezprzedmiotowym /art. 31 ustawy z dnia 19 grudnia...
., Wniosek do Rzecznika nie wstrzymał postępowania egzekucyjnego, wobec czego dnia 21 stycznia 1994 r. podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowych wraz...

I SA 815/93 - Wyrok NSA z 1994-06-07

. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nabycia mienia i umorzenia postępowania...
w księdze wieczystej nr 1142, oraz umorzyła postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podniósł, że nieruchomość była wpisana w księdze...

SA/Po 1599-1600/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

skarg dotyczy postanowień organów podatkowych odmawiających umorzenia postępowania zabezpieczającego., Urząd Skarbowy w W. postanowieniem z dnia 5.01.1994 r. w trybie art...
majątku., Rozpatrując zarzuty Stefana O. na czynności egzekucyjne - Urząd Skarbowy w W. postanowieniem z dnia 17.01.1994 r., odmówił umorzenia postępowania zabezpieczającego...

SA/Po 3647/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-18

na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Spółdzielni Mieszkaniowej 'G.' w P. na decyzję Wojewody (...) z dnia 2 października 1993 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...
z dnia 28 lipca 1993 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, że organ pierwszej instancji dokonał właściwej...

SA/Po 2009/93 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-21

postanawia umorzyć postępowanie. Skarżące Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane w dniu 24 lipca 1993 r. i wykreślone z rejestru handlowego., Wydanie wyroku...

K 10/91 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-01-05

, administracyjnych i postanowił z powodu wycofania wniosku przez OPZZ umorzyć postępowanie w sprawie. ...
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym oraz uchwała Sejmu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie normują...

U 3/94 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-09-28

z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 ze zm./, postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. W dniu 27 lipca 1994 r. Minister...
zostały przesłanki art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nakazujące umorzenie postępowania w razie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego przed wydaniem...

III ARN 64/93 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-02-16

, postanowił umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy nie dostrzega okoliczności, z punktu widzenia których cofnięcie rewizji nadzwyczajnej przez Ministra...
1   Następne >   +2   +5   9