Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 16/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-09-20

o przydziale lokalu użytkowego i umorzeniu postępowania organu I instancji na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego...
decyzji organu pierwszej instancji wprost stanowi o umorzeniu postępowania w pierwszej instancji /typowa kasacja/, i z porównania tego przepisu z art. 138 par. 2...

III ARN 18/90 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1990-10-11

umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy nie dopatrzył się przeszkody w cofnięciu rewizji nadzwyczajnej, które nie narusza przesłanek wymienionych w art...

U 6/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-11-14

1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/, postanawia: umorzyć postępowanie. (...) uczestnicy postępowania Minister Transportu i Gospodarki Morskie...
kwestionowanego przepisu par. 14., Nowe rozporządzenie weszło w życie dnia 13 listopada 1990 r., co uzasadnia umorzenie postępowania w niniejszej sprawie zgodnie z art. 4 ust. 2...

I SA 847/90 - Postanowienie NSA z 1990-09-24

, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./. 1. postanawia umorzyć postępowanie sądowe w sprawie...
w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. ...

K 8/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-12-31

r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 ze zm./ z art. 7 Konstytucji RP postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie. Zdaniem...
Rzecznika Praw Obywatelskich, a art. 34 tej ustawy został skreślony to Trybunał Konstytucyjny uznał za stosowne (...) postępowanie umorzyć, przyjmując, iż brak jest podstaw...

U 7/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-02-20

. 33 w związku z art. 121 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe /Dz.U. nr 4 poz. 21/ postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. Cofnięcie przez wnioskodawcę...
. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie zawierają przepisu uprawniającego wnioskodawcę do cofnięcia wniosku o stwierdzenie zgodności aktu...

SA/Wr 990/90 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1990-10-15

Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa W-kiego z dnia 24 sierpnia 1990 r. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania...
i umorzyło postępowanie pierwszej instancji, przyjmując, że sam fakt postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie jest przyczyną zbędności terenu dla dotychczasowego...

U 11/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-02-14

. 201/ i art. 2 par. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm./, postanowił umorzyć postępowanie. W ocenie wnioskodawcy...
postępowania nastąpiło uchylenie całej uchwały nr 110 Rady Ministrów uchwałą nr 9 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1990 r. /M.P. nr 2 poz. 10/. ...

U 14/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-05-23

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe /Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./ i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP postanawia: umorzyć postępowanie. W toku...
postępowania przygotowawczego do sprawy uległ zmianie stan prawny., Trybunał Konstytucyjny ustalił, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. zmieniającym...

K 3/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-04-11

/ postanowił: umorzyć postępowanie. W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że zawarty w ustawie budżetowej na rok 1989 /Dz.U. nr 7 poz. 45/ art. 22 ust. 7 stanowił...
1   Następne >   +2   4