Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 5/87 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1987-12-31

września 1986 r. SA/Gd 507/86, postanawia umorzyć postępowanie. Przed rozpoznaniem rewizji nadzwyczajnej, a mianowicie w dniu 2 lutego 1987 r. zainteresowany zmarł...
, co wynika z aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego., Okoliczność ta sprawia, iż wydanie wyroku stało się niedopuszczalne, co uzasadnia umorzenie postępowania wywołanego...

IV SA 418/87 - Wyrok NSA z 1987-09-08

1. Wykonanie obowiązków nałożonych na stronę decyzją ostateczną nie stanowi - w rozumieniu art. 105 Kpa - przesłanki do umorzenia postępowania w przedmiocie wznowienia...
niekorzystną dla strony skarżącej decyzję organu niższego stopnia, nie może na podstawie art. 200 par. 2 Kpa uchylić własnej decyzji i umorzyć postępowania odwoławczego...

SA/Ka 64/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-04-24

Odwołanie przez jedną ze stron zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych obliguje organ administracji do wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania...
Wojewódzkiego w Katowicach decyzją z dnia 18 grudnia 1986 r. nr LOK II-818/374/86 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu I instancji. Zaakcentowano...

K 1A/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

umorzyć postępowanie w części dotyczącej: 1) par. 3 ust. 2 i 3, par. 5 ust. 3 i 4 oraz tytułu rozdziału 2, a także par. 21 ust. 1 - 3, par. 22, par. 27 ust. 4 i 5...
(...) o umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 89/, postanowił Polski...

III ARN 41/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

nie uwzględniających wniosków obu skarżących, nie dawały natomiast podstawy do umorzenia postępowania., Zgodnie z brzmieniem art. 105 Kpa umorzenie postępowania może nastąpić tylko wówczas...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia...

P 3/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

, usług, robót i obiektów budowlanych /Dz.U. nr 2 poz. 7/ na posiedzeniu niejawnym postanowił umorzyć postępowanie w sprawie. Trybunał Konstytucyjny nie może badać...
orzeczenia, zawierającego odpowiedź na przedstawione mu pytanie prawne, lecz obowiązany jest wydać postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie., W sytuacji, gdy Trybunał...

U 2/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

normatywnego przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny powoduje umorzenie postępowania w sprawie aktu'. Z powyższych względów, skoro kwestionowane zarządzenie...
postępowanie. Minister Rynku Wewnętrznego w odpowiedzi na wniosek (...) podniósł, że stan prawny w przedmiocie norm sprzedaży węgla na cele produkcji rolniczej uległ zmianie...

U 1/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

postanowił umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 11 września 1987 r. sygnatura akt U 1/87, na podstawie art. 4 ust. 2...
ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 99/. Umorzenie postępowania przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny...

P 5/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

'Utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny powoduje umorzenie postępowania w sprawie tego aktu'. ...
postępowanie w sprawie. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego zostało ogłoszone...

Uw 4/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

z dnia 25 listopada 1987 r. - należało umorzyć postępowanie w sprawie (...). ...
postępowanie. Podstawowe zasady wynagradzania za pracę, wynikają z art. 19 ust. 3 i art. 68 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i są rozwinięte w Kodeksie pracy...
1   Następne >   3