Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

. F. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i warunkowo umorzono postępowanie karne tytułem próby na okres 2 lat., Skarżący w dniu [...] stycznia 2010 r...
okaże się, że przesłanki wniesienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. Przepis ten przewidywał, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

I SA/Kr 1885/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-17

umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie II. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonywane do czasu uprawomocnienia się wyroku III...
r. zawiera zarzuty egzekucyjne oraz wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w trybie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - powoływana dalej...

I SA/Kr 339/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-17

. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego, jako organ egzekucyjny, prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów...
ww. tytułami wykonawczymi zostały zapłacone., W wyniku powyższej informacji, organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne postanowieniem z dnia 07.11.2011 r...

I SA/Lu 717/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-28

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenie postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Zaskarżonym...
. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

II FSK 1961/10 - Wyrok NSA z 2012-04-11

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 240 (słownie: dwieście...
we Wrocławiu oddalił skargę M.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 2 listopada 2009 r., w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., Stan...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca 2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

I SA/Kr 1745/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-09

lipca 2011r. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem nr [...] z dnia 29 lipca 2011 r., Dyrektor Izby...
r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następujących okolicznościach faktycznych:, Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organ...

I SA/Wa 2242/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca...
o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100