Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 451/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-11-29

Uchylenie w całości decyzji organu I instancji i orzeczenie co do istoty sprawy bądź uchylenie jej w całości i umorzenie postępowania w I instancji, o czym mowa w art...
. 138 par. 1 pkt 2 Kpa, całkowicie wyłącza możliwość umorzenia postępowania odwoławczego, przewidzianą w art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

III ARN 50/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-11-09

W świetle art. 105 par. 1 Kpa nie jest dopuszczalne umorzenie postępowania w sprawie umorzenia zaległości odsetek, jeżeli w trakcie toczącego się postępowania należność...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Fabryki Mebli (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie zaległych odsetek...

SA/Wr 96/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-08

Organ odwoławczy może umorzyć postępowanie co do istoty tylko wówczas, gdy w wyniku rozpoznania odwołania uchylił decyzję I instancji i stwierdził, że postępowanie...
przed tym organem jest bezprzedmiotowe /art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa/., Umorzenie zaś postępowania I instancji przez organ II instancji przy okazji rozpoznania zażalenia...

SA/Kr 1233/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-10-05

zaległości podatkowej z tytułu odsetek za zwłokę w podatku VAT, wynikających z decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 7 grudnia 1994 r. (...) i umorzyła postępowanie...
pierwszej instancji., Izba Skarbowa uznała prowadzenie postępowania w sprawie umorzenia tych odsetek za bezprzedmiotowe, gdyż przed złożeniem wniosku o ich umorzenie odsetki...

SA/Bk 242-243/94 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-15

postanawia umorzyć postępowanie. Ustawa z dnia 2 lipca 1944 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ zawiera art. 63 stanowiący...
ostateczną do dnia 12 listopada 1994 r. podlega umorzeniu., Umorzenie to jest obligatoryjne /wyjątek z mocy tegoż art. 63 obejmuje jedynie postępowanie wszczęte...

K 3/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

Trybunał Konstytucyjny, wobec wycofania wniosku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowił umorzyć postępowanie. Postępowanie, które toczy się w trybie art...
cofnięciem wniosku i musi w takim wypadku umorzyć postępowanie., Analogiczne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny na tle przepisu art. 27 ust. 4 Konstytucji RP /zob...

SA/Ł 2424/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-18

czerwca 1994 r. w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. nr US I-1/733/66/94 Urząd Skarbowy w Ł. umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu szeroko rozważa się charakter obliczenia /'ustalenia'/ przypisu podatku...

III ARN 24/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-05-25

(...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 13 października 1993 r. SA/Gd 702/93, postanowił umorzyć postępowanie z rewizji...
powołanych przepisów Sąd Najwyższy umorzył postępowanie wywołane tą rewizją. ...

SA/Ka 539/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-08-17

. 105 par. 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania., Zaskarżoną decyzję wydano 4.1.1994...
r., a więc wtedy, gdy orzekanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe., Należało więc umorzyć postępowanie, a nie rozstrzygać sprawę merytorycznie., Z tego względu...

II SA 286/94 - Wyrok NSA z 1995-06-23

Kpa umorzył postępowanie odwoławcze. Zdaniem Ministra, skoro odwołująca się wnosiła o wydanie takiego rozstrzygnięcia /stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 3 maja 1989...
r./, jakie na jej wniosek wydał już Wojewoda (...) w dniu 2 kwietnia 1992 r., to postępowanie odwoławcze w takiej sprawie jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu...
1   Następne >   +2   +5   11