Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 190/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-09

ze skargi A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla...
. 1314 ze zm.), zwanej dalej u.p.e.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. D. od postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. z [...] o odmowie umorzenia postępowania...

I SA/Po 688/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych uchyla zaskarżone...
postanowienie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] i umarzające w całości postępowanie w sprawie umorzenia postępowania...

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

II FSK 683/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

w Katowicach z dnia 18 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
.) - dalej: 'u.p.e.a.', wnieśli o umorzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie ruchomości objętych wspólnym majątkiem małżonków, tj. samochodów osobowych Honda Civic SD...

I SA/Gl 1107/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzeniu postępowania pierwszej...
ze zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm., dalej 'u.p.e.a.') umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec zobowiązanego., Na powyższe postanowienie...

I SA/Gd 1258/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-22

maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 maja 2019r. Dyrektor Izby...
wniesionego przez W.T. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 stycznia 2019 r. w części, w której odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie...

III SA/Wa 1598/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

w W. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę Organ egzekucyjny...
wykonawczym nr [...]., Pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. K. K. wniosła w trybie art. 59 § 1 pkt 4 i 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji o umorzenie postępowania...

I SA/Gl 1121/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-14

wyjaśnił, że konsekwencją jego orzeczenia z dnia [...] winno być wydanie przez organ egzekucyjny postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego skierowanego...
[...], lecz kreuje ponowne uprawnienie organu egzekucyjnego do ponownego rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Dokonując analizy zaskarżonego...

I SA/Ke 428/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2.przyznaje...
) postanowieniem z [...] nr [...] uchylił w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z [...] nr [...] o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wa 369/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

w W. z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. (dalej zwany 'Naczelnikiem US...
wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Naczelnik US postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 u.p.e.a. umorzył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100