Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1106/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia...
[...][...] Urzędu Skarbowego w B., dalej organ egzekucyjny, z dnia [...] Nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Po 775/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

[...] r. nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., , , , , oddala skargę., , , Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając jako organ egzekucyjny...
, zobowiązani pismem z dnia [...] wskazali, że ich pismo z dnia [...] stanowi żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia...

I SA/Kr 516/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

Skarbowej z dnia 19 stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie...
., Postanowieniem z dnia 22.09.2014r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył w części postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...

III SA/Kr 283/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-04

. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
. Burmistrz Gminy A decyzją z dnia [...] 2014 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 105 § 2 kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie...

I SA/Kr 1619/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-24

Naczelnika Urzędu z 10 marca 2014r. znak: [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
postanowienie nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach od [...] do nr [...], Powyższe postanowienie zostało...

I SA/Ke 600/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-03

w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z [...] r. nr [...] odmawiające C. D. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania...
wpłynął wniosek C. D., o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu realizacji zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r., z uwagi...

I SA/Gd 410/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 marca 2012 r. nr [ ] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. określa...
26 stycznia 2012 r., którym odmówiono M.C. umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 15...

II SA/Wa 2026/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

[...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
powołania S.D.do służby stałej w dniu [...] września 2014 r. wydał decyzję nr [...], którą umorzył postępowanie odwoławcze., Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji podał...

II GSK 83/14 - Wyrok NSA z 2015-08-25

.; nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. wyrokiem z 20 września 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 419/13...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi T. P. i C. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej L. z [...] marca 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Gd 302/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-29

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 28 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. określa...
z dnia 26 stycznia 2012 r., którym odmówiono M. C. umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100