Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 768/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-11-29

postanowienia o umorzeniu postępowania. O zakończeniu egzekucji świadczy fakt zaprzestania czynności egzekucyjnych, co może być kwestionowane w drodze skargi, o której mowa w art...
sprawy ze skargi Jana P. na postanowienie wojewody M. z dnia 2 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - stwierdza nieważność zaskarżonego...

II SA 1629/99 - Wyrok NSA z 2000-01-19

Kpa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu podał, że rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 par. 1...
postanowienie o umorzeniu postępowania o wpisanie tej spółki do rejestru handlowego. W ten sposób podmioty wnioskujące do sądu rejestrowego o zarejestrowanie spółki utraciły...

I SA/Ka 791/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-02

Umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość oznacza, że żądanie zawarte we wniosku nie może zostać rozstrzygnięte merytoryczne. Jest to orzeczenie formalne...
tylko w orzeczeniu merytorycznym o odmowie żądanego zwrotu podatku VAT, a niedopuszczalne w orzeczeniu o umorzeniu postępowania. Wnioskiem z 10 marca 1998 r. Spółka...

II SA/Wr 148/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-06

. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej - I. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. na podstawie art. 105 par. 1 w związku z art. 157 par. 1 i 2 oraz art. 158 par. 1 Kpa - umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności obu wyżej wymienionych decyzji...

SA/Sz 2306/99 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-24

odpowiedzialności za wynik postępowania /art. 98 par. 1 Kpc/, to nie jest dopuszczalne stosowanie tych przepisów w razie uwzględnienia skargi strony przez organ i umorzenia...
r. (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia:, 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis w kwocie 400 zł,, 3. oddalić wniosek...

II SA/Gd 1857/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-08-22

inne przesłanki dopuszczalności umorzenia postępowania, o ile wystąpi o to strona, aniżeli wynikające z art. 137 Kpa., W przypadku cofnięcia odwołania mamy bowiem inną sytuację prawną...
, czy zaskarżona decyzja, która przez umorzenie postępowania zostaje utrzymana w mocy, nie narusza prawa. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 września 1998 r. Samorządowe...

II SA/Gd 977/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-13

kwietnia 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydomowej oczyszczalni ścieków - oddala skargę. Skarżący Piotr R. wniósł skargę na decyzję Wojewody B...
z dnia 26 lutego 1998 r. Kierownik Urzędu Rejonowego W Ch., powołując się na art. 105 par. 1 Kpa, umorzył postępowanie administracyjne w sprawie przydomowej oczyszczalni...

I SA/Ka 1585/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-03-20

Przedmiotem postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją było żądanie strony skarżącej umorzenia zaległości podatkowej, która, poprzez jej zapłacenie, wygasła zgodnie...
-Kredytowej 'P.' w D.-G. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 16 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę. Wnioskiem z dnia 14 marca 1997 r...

SA/Rz 2417/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-16

Stanisława S. na decyzję Wojewody K. z dnia 1 września 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę. Decyzją z dnia 1.09.1998 r...
28.04.1998 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji napowietrznego kabla telewizji satelitarnej biegnącego od budynku nr 4 przy ul. S...

II SA 2109/99 - Wyrok NSA z 2000-09-27

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 ze zm./ orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia...
się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania'., Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego oznacza, że brak jest któregoś...
1   Następne >   +2   +5   +10   29