Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) orzeka, że uchylone...
być [...] ) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr [...] oraz [...] - zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy...

III SA/Wa 1270/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zarzuty te uznał za niezasadne., Ponadto, odrębnym pismem z 5 grudnia 2012 r. Skarżąca wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

II FSK 2745/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012...
w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wskazano...

I SA/Ol 353/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-22

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Z akt przesłanych...

III SA/Wa 1149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania...
o jego umorzenie., Pismem z dnia 21 maja 2013 r. Skarżąca złożyła wniosek w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 'wszczętego...

II FSK 674/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie kwotę 120 (sto...
2011 r. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Podstawą prawną powyższego orzeczenia Sądu I instancji był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Gl 1189/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. (dalej też NUS) z dnia [...] (Nr [...]) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku A S.A....
działając w oparciu o przepis art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ww. postanowieniem z dnia [...]umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec...

I SA/Gl 1187/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. (dalej też NUS) z dnia [...] (Nr [...]) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku A S.A....
działając w oparciu o przepis art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postanowieniem z dnia [...] umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec...

II OSK 660/13 - Wyrok NSA z 2014-09-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...

IV SA/Po 623/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-23

Cofnięcie przez inwestora wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę prowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowania...
umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz skarżącej M. M. S. kwotę 500 zł (pięćset złotych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100