Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 1031/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

, mimo że strona odpowiadała warunkom tego przepisu. 2. Organ odwoławczy może podjąć w trybie art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa decyzję o umorzeniu postępowania tylko wówczas, gdy zachodzą...
lutego 1981 r. wydaną z upoważnienia Wojewody Olsztyńskiego, uchylono decyzję organu I instancji oraz umorzono postępowanie administracyjne w omawianej sprawie...

SA 612/81 - Postanowienie NSA z 1981-03-02

nie przewidujących formy ugodowej załatwienia sprawy - za właściwą uznać należało decyzję o umorzeniu postępowania /art. 98 Kpa sprzed nowelizacji w 1980 r./. W okolicznościach...
, że powinna była zapaść decyzja o umorzeniu postępowania, skarżącej również przysługiwałoby prawo odwołania się od tej decyzji, a rozstrzygnięcie reformacyjne powinno...

SA 574/81 - Wyrok NSA z 1981-06-01

przesłanki do umorzenia postępowania wywłaszczeniowego w trybie art. 105 Kpa Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał za trafny zarzutu podniesionego w skardze, co do rolnego...
1. Organ administracji państwowej, prowadzący postępowanie wywłaszczeniowe na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej, obowiązany jest wyjaśnić, czy zachodzą...

SA 895/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

umorzenia mógłby stanowić przepis par. 10 tego rozporządzenia. , 5. Wniosek Wojewody Słupskiego o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu...
tej pierwotnej decyzji na podstawie odpowiednich przepisów Kpa, jest dotknięta wadą określoną w art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa /res iudicata/. 2. Postępowanie administracyjne...

SA/Wr 11/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-08-18

w O. z wnioskiem o czasowe wstrzymanie prawa jazdy Zbigniewowi D., podając przy tym, że postępowanie karne przeciwko niemu zostało umorzone z braku cech przestępstwa, gdyż Anna K...
Wrocławskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego. Dnia 12 września 1980 r. samochód kierowany przez Zbigniewa D. w O. potrącił...

II SA 328/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

nr 27 poz. 111/, który to przepis wyłącza możliwość sądowej kontroli decyzji administracyjnych wydanych w sprawach zobowiązań podatkowych, w których postępowanie wszczęte...
stycznia 1978 r. i nie była kwestionowana w postępowaniu odwoławczym. Badając zgodność z przepisami prawa decyzji o ustaleniu opłaty skarbowej od spłaty otrzymanej...