Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Po 112/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-08-05

Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez wydanie decyzji...
merytorycznej. Żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kpa, nie daje podstaw do wydania decyzji ani postanowienia o odmowie umorzenia postępowania. Decyzja o odmowie umorzenia...

III RN 236/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo umyślne popełnione przez radnego nie powodowało wygaśnięcia jego mandatu, także pod rządem art. 190 ust. 1 pkt 4...
pomimo ustalenia popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, warunkowo umorzył postępowanie karne bez orzekania kary., Rzecznik Praw Obywatelskich we wniesionej od powyższego...

SA/Bk 1548/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-03

Wykonanie w toku postępowania egzekucyjnego obowiązku nałożonego nakazem państwowego inspektora pracy nie uzasadnia umorzenia tego postępowania. Może stanowić...
jedynie podstawę umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia. Mikołaj S. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'M.' w B. złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

III SA 2225/01 - Wyrok NSA z 2003-04-24

umorzenia postępowania podatkowego dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Minister Finansów utrzymał w mocy...
decyzją z dnia 17.04.2000 r. umorzył postępowanie podatkowe w sprawie określenia Edwardowi G. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r...

IV SA 2338/01 - Wyrok NSA z 2003-07-02

, odszkodowania zbyt niskiego/, natomiast umorzenie postępowania administracyjnego nie otwiera stronie możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym. Wobec...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Henryka B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego...

OPK 32/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

. od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta T. z dnia 23 września 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie ustalenia granicy pomiędzy nieruchomościami...
T., powołując się na art. 34 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 ze zm./ umorzył postępowanie w sprawie...

III SA 2177/01 - Wyrok NSA z 2003-04-24

przy Województwie P. z dnia 12 grudnia 2000 r., umorzyła postępowanie w sprawie., Komisja Orzekająca pierwszej instancji, po rozpatrzeniu sprawy w dniu 12 grudnia 2000 r...
budżetowe - umorzyć postępowanie w sprawie. GKO nie rozpoznawała sprawy merytorycznie, upływ terminu przedawnienia uniemożliwia bowiem, zdaniem GKO, orzekanie w sprawie...

I SA 564/02 - Wyrok NSA z 2003-02-06

. Nr DP.WPA.024/439/01/ik w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Minister Kultury decyzją z dnia 5 lutego 2002r., nr DP.WPA.024/439/01/ik...
wynagrodzeń Związku Polskich Artystów Fotografików umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu podano, że Izba Wydawców Prasy pismem z dnia 4 grudnia 2001r...

I SA 1742/02 - Wyrok NSA z 2003-11-25

do ponownego rozpoznania i umorzył postępowanie I instancji. W uzasadnieniu zgodził się z odwołującymi się Jakubem i Wisławą K., iż Minister Zdrowia i Opieki Społecznej...
zaskarżoną decyzję, uchylić w całości albo w części oraz umorzyć postępowanie odwoławcze. Tak więc przepis art. 138 Kpa nie daje organowi administracji publicznej możliwości...

II SA/Łd 1854/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-05

Budowlanego w Ł. z dnia 29 października 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazania przywrócenia sposobu użytkowania działek...
postępowanie egzekucyjne wszczęte w celu przymuszenia wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   22