Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 674/95 - Wyrok NSA z 1996-06-18

postanowienia organu I instancji jednocześnie umorzyć postępowania I instancji na zasadzie art. 105 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Instytutu...
o umorzeniu postępowania w sprawie i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U....

III ARN 74/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-03-07

Niedopuszczalne jest umorzenie postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym, w przypadku dostrzeżenia braków formalnych skargi...
postanowieniem z dnia 28 kwietnia 1995 r. (...) umorzył postępowanie w sprawie wszczętej na skutek pisma Ireny K. na decyzję Wojewody L. z dnia 12 stycznia 1995 r...

FPS 4/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

. 38 ust. 2 ustawy o NSA/, a Sąd w myśl art. 355 par. 1 w związku z art. 393 par. 1 Kpc oraz art. 59 ustawy o NSA orzeknie o umorzeniu postępowania sądowego, stronie...
z tego samego dnia powiadomiła Sąd o uwzględnieniu skargi. Na rozprawie pełnomocnicy skarżącej spółki i Izby Skarbowej złożyli wnioski o umorzenie postępowania w sprawie...

U 8/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-08

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym postanawia: umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności należało...
rozważyć wniosek formalny o umorzenie postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny nadmienia, że niezależnie od wniosku...

I SA/Wr 216/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-29

art. 105 par. 1 Kpa decyzja o umorzeniu postępowania może być wydana tylko wtedy, kiedy stała się ona bezprzedmiotowa., Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego...
jej co do istoty. Przesłanka umorzenia może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu /'Kodeks postępowania...

P 7/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-04

Postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. Utrata mocy obowiązującej przez przepis w takim zakresie, w jakim przepis ten mógł być przedmiotem konkretnej kwestii...
, zobowiązuje Trybunał Konstytucyjny do umorzenia postępowania /art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym/. Objęcie zaś kontrolą abstrakcyjną przepisów zakwestionowanego...

I SA 1843/94 - Wyrok NSA z 1996-01-29

października 1994 r. w przedmiocie uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania i zawieszenia postępowania w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem NSA z dnia 19 stycznia...
, co uniemożliwia jej skontrolowanie przez sąd'. Po otrzymaniu tego wyroku Społeczna Komisja Rewindykacyjna umorzyła postępowanie w sprawie na zasadzie art. 105 Kpa /orzeczenie...

I SA/Kr 875/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-11-14

merytorycznego rozstrzygnięcia, to niedopuszczalne jest umorzenie tego postępowania - jako bezprzedmiotowego - na podstawie art. 105 par. 1 Kpa. uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 5...
przedmiotu żądania umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty jest - zdaniem organu drugiej instancji - uzasadnione treścią art. 105 Kpa., W dniu 13 sierpnia 1996 r. Bank...

I SA 943/95 - Wyrok NSA z 1996-06-04

dotychczasowej na podstawie art. 151 par. 1 pkt 2 Kpa, jednakże uzasadnia umorzenie postępowania w części dotyczącej wydania nowej decyzji rozstrzygającej o istocie...
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, mógł orzec jedynie o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania I instancji., Prokurator Rejonowy (...) zaskarżył powyższą...

SA/Ł 2093/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-26

jest expressis verbis przesłanką negatywną dla zawieszenia czy też umorzenia postępowania, o którym mowa w tym przepisie., Skarb Państwa jako wierzyciel ma prawo i obowiązek...
Skarbowej w Ł. z dnia 25 lipca 1995 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Wnioskiem z dnia 11 kwietnia 1995 r. syndyk masy upadłości PPT...
1   Następne >   +2   +5   +10   14