Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1585/84 - Wyrok NSA z 1985-01-15

bezprzedmiotowym postępowania odwoławczego, wszczętego przez stronę o sprzecznych interesach w tej samej sprawie., 2. Bezpodstawne umorzenie postępowania odwoławczego i pozbawienie...
. na decyzję Wojewody Siedleckiego z dnia 7 maja 1984 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i na podstawie art. 207 par. 3 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji...

SA/Wr 111/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-04-17

Jeżeli strona nie cofnęła odwołania /art. 137 Kpa/, co byłoby równoznaczne z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw...
do umorzenia tego postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona wykonała decyzję nieostateczną. Naczelny sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

. Nie można w postępowaniu administracyjnym wywodzić niekorzystnych dla strony skutków prawnych z faktu warunkowego umorzenia postępowania karnego po pomyślnym upływie ustalonego okresu próby...
prowadzenia tej działalności, albowiem podjęte względem niej postępowanie przygotowawcze z ustawy o zwalczaniu spekulacji zostało warunkowo umorzone w dniu 11 kwietnia 1983 r...

I SA 1031/84 - Wyrok NSA z 1985-01-14

o umorzeniu postępowania o zniesienie współwłasności omawianej nieruchomości. Na tej podstawie uznano, że skarżący jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego nr 4...
sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego. Decyzją z dnia 9 maja 1984 r. nr OP.XX.0171/8/84 Prezydent Miasta Ż. nakazał Krzysztofowi O. i Jadwidze K...

III ARN 29/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

, a w pozostałej części uchylił tę decyzję jako bezprzedmiotową i w tym zakresie umorzył postępowanie. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu administracyjnym...

SA/Lu 282/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-01-23

od niej, zgodnie z art. 207 par. 5 Kpa, podlega oddaleniu., Oddalenie niniejszej skargi nie tamuje skarżącej drogi do wdrożenia odrębnego postępowania o umorzenie w całości...
umorzenia należności stanowi przedmiot odrębnego, w stosunku do wymienionego, postępowania przed organami podatkowymi. ...