Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III FSK 3082/21 - Wyrok NSA z 2023-03-16

r. nr 2801-IEE.711.132.2019 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania zabezpieczającego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M...
kwietnia 2019 r odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku M. J. z dnia 1 marca 2019 r. o umorzenie postępowań zabezpieczających prowadzonych przez Naczelnika...

III FSK 1930/21 - Wyrok NSA z 2023-03-01

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r. nr 1401-IEE1.711.1.302.2018.AC w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r. nr 1401-IEE1.711.1.302.2018.AC w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

III FSK 1723/21 - Wyrok NSA z 2023-03-01

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 1401-IEE-4.711.1.141.2018.AC w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
poprzez nieuwzględnienie przez Sąd skargi i utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia, mimo, że w sprawie doszło do naruszenia prawa poprzez umorzenie postępowania...

III FSK 2058/21 - Wyrok NSA z 2023-05-09

w Gdańsku z dnia 8 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie i zasądził zwrot kosztów postępowania., W skardze kasacyjnej organ zarzucił...

III SAB/Gl 509/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-03-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. C. na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie...
czasowy, jednocześnie wnosząc o umorzenie postępowania., Organ administracji decyzją z dnia 6 lutego 2023 r. , nr [...], na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 160...

I SA/Gd 1096/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

Administracji Skarbowej w z dnia 19 sierpnia 2022 r., nr 2201-IEE.711.91.190.2022.AR w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
czerwca 2022 r., którym to organ pierwszej instancji umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone do majątku M. G. (dalej: M. G., Skarżący) na podstawie tytułów wykonawczych...

I OSK 527/23 - Wyrok NSA z 2023-12-01

[...] stycznia 1952 r. nr [...] i niewydaniu decyzji o umorzeniu postępowania. Prokurator wniósł o zobowiązanie Ministra do podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego...
i wydania decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania, w terminie 30 dni od daty doręczenia akt organowi; stwierdzenie, że Minister dopuścił się bezczynności z rażącym...

I SA/Kr 100/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-03-14

z dnia 15 grudnia 2022 r. nr 1201-IEE.711.2.204.2022.6.BF w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę w całości. Postanowieniem z 15 grudnia...
Społecznych w Nowym Sączu (dalej: Dyrektor ZUS) z 16 września 2022 r. nr 220000.71.2022-RED-EGZ-P-1482-PH odmawiające A.W. (dalej: Skarżący) umorzenia postępowania...

I SA/Gl 1689/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-05-17

jako organ egzekucyjny) z 2 września 2022 r., nr [...], o odmowie wszczęcia postępowania zmierzającego do rozpoznania wniosku z 25 lipca 2022 r. o umorzenie postępowania...
kwietnia 2018 r. zobowiązani złożyli do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr SM1/2963/09...

I OSK 677/23 - Postanowienie NSA z 2023-05-10

w przedmiocie umorzenia postępowania z mocy prawa postanawia: oddalić skargę kasacyjną. . Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 23 sierpnia 2022 r., sygn. akt...
- którym Minister poinformował skarżącego o umorzeniu postępowania nadzorczego z mocy prawa z dniem 16 września 2021 r. Zdaniem Sądu, skarga była niedopuszczalna, gdyż pismo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100