Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

SA/Sz 1701/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

umorzenia postępowania odwoławczego, wobec czego należy ich poszukiwać w treści art. 105 Kpa., Jeżeli strona nie cofnęła odwołania /art. 137 Kpa/, co byłoby równoznaczne...
z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona...

II SA/Kr 515/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-17

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie z powodu bezprzedmiotowości /art. 105 par. 1 Kpa/ nie korzysta z przymiotu decyzji...
do organu administracji publicznej wyższego stopnia pod kątem kontroli zasadności przesłanki do umorzenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SA/Wr 2890/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-27

. (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej skarpy na działkach nr 277/77 i nr 278/1 przy ul. S. w Ch. - oddala skargę...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia 27 sierpnia 2000 r. (...) o umorzeniu postępowania w sprawie skarpy na działkach nr 277/7 i nr 278/1 przy ul. S. w Ch. D...

I SA/Ka 2456/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

Przepis art. 60 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ stanowi, że umorzenie postępowania...
-Zagranicznego 'P.' Sp. z o.o. w B. na postanowienie Izby Skarbowej w K. z dnia 10 listopada 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę...

III SA 1377/00 - Wyrok NSA z 2001-11-27

umorzeniu, jeżeli w jego toku wyjdą na jaw przeszkody lub wady postępowania, których nie da się usunąć w ogóle lub w toku danego postępowania egzekucyjnego. Naczelny Sąd...
Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marioli G. na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

III SA 102/00 - Wyrok NSA z 2001-04-20

Umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość oznacza, że żądanie zawarte we wniosku podatnika nie może zostać rozstrzygnięte merytorycznie...
./, jest dopuszczalne tylko w orzeczeniu merytorycznym o odmowie żądanego zwrotu podatku VAT, a niedopuszczalne w orzeczeniu o umorzeniu postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny...

I SA/Wr 2566/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-18

Umorzenie postępowania powinno być traktowane jako środek ostateczny, mający zastosowanie tylko w tych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości podjęcia merytorycznego...
w W. z dnia 11 września 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odroczenia terminów płatności i rozłożenia na 60 rat spłaty zaległości podatkowych z tytułu...

I SA/Gd 2805/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-30

Inspektor kontroli skarbowej rozpoznając ponownie sprawę na skutek decyzji organu odwoławczego powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 208 par...
miejsce w sprawie/ czy też winien wydać decyzję o umorzeniu postępowania., Niewątpliwe zaistniały w sprawie problem jest konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę...

II SA/Gd 2021/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-16

1999 r. (...) Wojewoda P., powołując się na przepisy art. 138 par. 1 pkt 2 i art. 105 par. 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie w przedmiocie...
i umorzył postępowanie dotyczące udzielenia pozwolenia na adaptację części strychu na mieszkanie w budynku przy ul. J. D. 74 w G. jako bezprzedmiotowe., Skargę na powyższą...

IV SA 1766/99 - Wyrok NSA z 2001-10-19

segmentów mieszkalnych jednorodzinnych umorzył postępowanie odwoławcze stwierdzając, iż skarżąca nie jest stroną postępowania bowiem nabyta przez nią działka...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzuca się błędy proceduralne, jakich dopuścił się organ prezentując pogląd, że nie powinna zapaść decyzja o umorzeniu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   33