Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 743/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-02-21

. 5 Kpa skargę Zbigniewa S. na decyzję Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 7 września 1983 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody...
1983 r. nr GKiM. I/8174/134/83 organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. , W skardze do Naczelnego Sądu...

SA/Wr 222/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-05-25

dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych - w wyniku rozpatrzenia powyższego odwołania - uchylił decyzję Naczelnika i umorzył w tej sprawie postępowanie...
decyzję I instancji, nie mógł jednak umorzyć postępowania jako bezprzedmiotowego. , W swojej odpowiedzi na skargę organ II instancji wnosił o jej oddalenie, gdyż fakt...

II SA 2085/83 - Wyrok NSA z 1984-03-01

. , Jakkolwiek w takiej sytuacji bardziej prawidłowe było umorzenie postępowania administracyjnego, jako bezprzedmiotowego /art. 105 par. 1 Kpa/ w części dotyczącej...
postępowania /art. 105 par. 1 Kpa/. Jednakże wydanie w tej sytuacji decyzji o odmowie wyznaczenia wnioskodawcy kandydatem na jej nabywcę nie stanowi naruszenia przepisów...

I SA 1003/84 - Wyrok NSA z 1984-10-16

Stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 1984 r. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie przydziału lokalu. Budynek mieszkalny przy ul. K. nr 11...
I instancji i postępowanie przed tym organem umorzył. W uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego podano, że ze względu na wyrok Sądu Rejonowego z dnia 6 listopada 1979 r...

III AZP 5/84 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1984-12-31

., Wojewoda S., rozpatrując odwołanie jako organ założycielski dla Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Ś., uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie...
. sporządził tytuł wykonawczy, nadał mu klauzulę wykonalności i w dniu 12 stycznia 1984 r. przesłał do Naczelnika Gminy w Ś. celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA 370/84 - Wyrok NSA z 1984-09-18

pkt 2 Kpa, organ II instancji powinien był uchylić decyzję, co uczynił, i umorzyć postępowanie I instancji. Jednakże to uchybienie nie miało wpływu na rozstrzygnięcie...
ten w postępowaniu odwoławczym nie mógł stwierdzić nieważności decyzji organu I instancji, gdyż art. 138 Kpa takiej możliwości nie przewiduje. Stwierdzenie nieważności...

III AZP 8/84 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1984-12-31

postępowanie pierwszej instancji, przy czym zajął stanowisko, że 'o odmowie zwrotu nieruchomości nabytej w trybie art. 6 powołanej ustawy wypowiada się sąd'. Jednakże...
złożył rewizję nadzwyczajną. W toku postępowania wywołanego złożeniem tej rewizji Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym rozstrzygnęło spór między organem...

SA/Wr 570/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-16

o ich umorzenie podlega rozpatrzeniu w odrębnym postępowaniu, wszczętym w nowej sprawie, która nie dotyczy kwestii ustalenia należności., 2. Rozpoznając skargę jednostki gospodarki...
wysokość odsetek i pobrano je z rachunku podatnika, ponieważ w postępowaniu podatkowym nie obowiązuje przepis art. 130 par. 1 Kpa, lecz art. 173 Kpa. , Naczelny Sąd...

III SA 233/84 - Wyrok NSA z 1984-05-11

z argumentacją, jak w postępowaniu przed organami administracji państwowej. , W odpowiedzi na skargę Wojewoda Ostrołęcki, wnosząc o jej oddalenie, wskazał, że w latach 1973-1983...
gruntów, powinna być dokonana w postępowaniu wymiarowym. ...

I SA 128/84 - Wyrok NSA z 1984-10-04

przy ul. S. 52', wynika zaś, że postępowanie pierwszej instancji zostało umorzone. , Omawiana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nie narusza prawa, i to zarówno prawa...
administracyjnego. Działanie to jednak nie może mieć dowolnego charakteru, lecz powinno czynić zadość przepisom kodeksu postępowania administracyjnego, a zwłaszcza art. 7...
1   Następne >   2