Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 251/88 - Wyrok NSA z 1988-05-06

, nie jest przesłanką procesową, prowadzącą do umorzenia postępowania administracyjnego na zasadzie art. 105 Kpa. 2. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie...
. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 15 września 1987 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania i na podstawie art...

IV SA 606/88 - Wyrok NSA z 1988-09-02

1. Artykuł 105 Kpa nie może stanowić podstawy prawnej wydania decyzji o umorzeniu postępowania w kwestiach rozstrzyganych w drodze postanowienia., 2...
- prowadzący postępowanie zażaleniowe na takie postanowienie - powinien umorzyć postępowanie zażaleniowe na zasadzie art. 138 par. 1 pkt 3 w związku z art. 144 Kpa...

IV SA 889/86 - Wyrok NSA z 1988-10-07

umorzenia postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, Naczelny Sąd Administracyjny...
Konstytucyjnego z przedstawionym przez Sąd pytaniem prawnym. , Postanowieniem z dnia 27 lipca 1988 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. Umorzenie postępowania nastąpiło...

P 1/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

par. 1 i par. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 ze zm./ postanowił umorzyć postępowanie...
nastąpiła przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny tym samym została spełniona formalna przesłanka umorzenia postępowania. ...

SA/Kr 1262/87 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-01-14

. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z dnia 13 października 1987 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie...
-III-82212/13/87 utrzymał w mocy decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w T. z dnia 16 września 1987 r. o umorzeniu postępowania...

SA/Wr 815/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-01-22

. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 11 czerwca 1987 r. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego przedłużenia...
r. umorzył postępowanie, uznając, że sprawa została zakończona ostateczną decyzją z dnia 20 marca 1987 r. o odebraniu działki, wobec czego postępowanie z wniosku...

U 13/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

pkt 5 Konstytucji PRL postanowił umorzyć postępowanie w sprawie. Jeżeli w toku postępowania kwestionowany akt normatywny /norma prawna/ będący przedmiotem postępowania...
utraci moc obowiązującą na skutek jego zmiany lub uchylenia wówczas wyłączona jest możliwość dalszego prowadzenia postępowania niezależnie od tego, czy na skutek wydania...

III ARN 58/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 marca 1988 r. SA/Ka 1054/87, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 61/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 marca 1988 r. SA/Ka 1060/87, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...

III ARN 73/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 maja 1988 r. SA/Ka 166/88, postanawia umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Wobec...
1   Następne >   +2   5