Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 877/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-03-14

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz punkt 2 poprzedzającego...
. wniosła do organu egzekucyjnego o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] na rzecz W. L.. Strona wskazała, iż pismami...

III FSK 4301/21 - Wyrok NSA z 2024-02-13

z 28 grudnia 2019 r., Postanowieniem z 25 czerwca 2020 r. organ umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone w oparciu o powyższy tytuł wskazując, że wierzyciel wniósł...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na błędnie wystawiony zmieniony tytuł wykonawczy., W dniu 2 lipca 2020 r. wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy...

II SA/Gd 960/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-24

zażalenia wniesionego przez E. S. na pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 31 marca 2023 r. nr WŚ-I.6220.II.7p36.2021.AN w sprawie umorzenia postępowania...
. S. zwróciła się do Prezydenta Miasta Gdańska o umorzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego...

I SA/Gd 909/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-03-05

Skarbowej w Gdańsku z dnia 31 lipca 2023 r., nr 2201-IEE.7113.2.122.2023.EW w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
., którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku Strony na podstawie tytułów wykonawczych o numerach: 2211-723.215177.2023, 2211-723.215062.2023...

I SA/Gd 910/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-03-05

Skarbowej w Gdańsku z dnia 31 lipca 2023 r., nr 2201-IEE.7113.2.123.2023.EW w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
., którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku Strony na podstawie tytułów wykonawczych o numerach: 2211-723.215568.2023, 2211-723.215617.2023...

III SAB/Gd 265/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-04-17

niejawnym sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie...
publicznej., W piśmie z dnia 11 lutego 2024 r. skarżący wskazał, że wycofuje swoje skargę, i wniósł o umorzenie postępowania. Postanowieniem z dnia 21 marca Sąd umorzył...

I SA/Gl 1453/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-25

Skarbowej w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2023 r. nr 2401-IEE.7192.324.2023.3/JO UNP: 2401-23-187780 w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
dalej: 'organem egzekucyjnym', 'Naczelnik') z 29 czerwca 2023 r. nr [...] w sprawie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - prowadzonego wobec S. Spółka Cywilna...

III FSK 3568/21 - Wyrok NSA z 2024-01-25

Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 19 lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w pkt I. uchylił zaskarżony wyrok w całości, w pkt II...
) którym umorzył postępowanie zażaleniowe, wydane po rozpatrzeniu zażalenia B. S. (zobowiązana, skarżąca, strona) na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. (organ...

I SA/Lu 687/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-19

z dnia 14 września 2023 r. nr 0601-IEE.7192.170.2023.2 w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14...
egzekucyjny', z dnia 13 lipca 2023 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o nr: TW4200023012120...

I SA/Lu 631/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-17

sierpnia 2023 r. nr 0601-IEE.7192.156.2023.2 w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2023 r...
w sprawie umorzenia w części postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec R. G. na podstawie tytułu wykonawczego nr DWN.WW.TW.211.PS.2021 w zakresie odsetek za zwłokę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100