Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 2/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

drogowym /Dz.U. nr 6 poz. 35/ oraz z art. 42 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, postanowił umorzyć postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2...
o umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, z braku podstaw prawnych w tych przepisach., Gdy chodzi...

SA/Wr 957/88 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1989-01-10

Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w W. z dnia 14 marca 1988 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania Sławomira K...
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto, że nie można umorzyć postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie, jeżeli strony tego postępowania...

I SA 736/88 - Wyrok NSA z 1989-02-14

nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99 ze zm../ organ orzekający ma obowiązek wynikający z art. 105 par. 2 Kpa ustalenia, czy umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem...
Inżynieryjnych w Z.W. odwołało się od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania w sprawie. Podało, że jego baza miała być zrealizowana w dwóch etapach...

II ARN 17/89 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1989-12-31

merytorycznie rozstrzygającą sprawę., Inaczej przedstawia się możliwość wniesienia do sądu skargi w sytuacji, gdy ostatecznie umorzono postępowanie prowadzone w trybie nadzoru...
korzystna, jako że umorzono postępowanie podjęte w trybie nadzoru celem podwyższenia podatków., Natomiast nie może tracić uprawnień do wniesienia skargi na ostateczną decyzję...

I SA 1003/88 - Wyrok NSA z 1989-05-05

z dnia 17 maja 1988 r. (...), uchylił decyzję Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Dzielnicowego w Ł. z dnia 27 lutego 1988 r. (...) i umorzył postępowanie w sprawie...
czerwca 1988 r., a następnie uchylił tę decyzję i decyzję organu I instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie. Ponadto brak było w tym wypadku przesłanek do wznowienia...

II SA 1278/88 - Wyrok NSA z 1989-03-13

do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Stanisława L. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki...
. i utrzymana przez nią w mocy decyzją Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w P.T. z dnia 27 kwietnia 1987 r. o umorzeniu postępowania w sprawie...

SA/Wr 670/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1989-11-28

1. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej umorzenia postępowania organu I instancji., 2. oddala dalej idącą skargę. Nadal więc w przypadkach uzasadnionych...

SAB/Po 54/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-03-09

albo decyzji o umorzeniu postępowania /art. 105 par. 1 Kpa/. oddala skargę na bezczynność Naczelnika Miasta i Gminy w D. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości. Kazimiera S...
omyłkowo postępowanie, to podlegałoby ono na podstawie art. 105 par. 1 Kpa umorzeniu jako bezprzedmiotowe. W istniejącym stanie zachodziły jedynie warunki do wydania decyzji...

I SA 425/89 - Wyrok NSA z 1989-10-16

, wobec tego postępowanie umorzono. W decyzji organu II instancji stwierdzono, że realizacja uprawnień, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...
takie może się toczyć tylko łącznie z postępowaniem z wniosku o nabycie określonej nieruchomości., NSA uznał, że organy prawidłowo umorzyły postępowanie w oparciu o przepis...

II SA 1035-1037/89 - Wyrok NSA z 1989-11-28

1989 r. nr RŻL-III-7042/F/89 uchylił decyzję Naczelnika Gminy i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu decyzji podał, że przepis powołany przez organ I instancji...
odwoławczy słusznie tę decyzję uchylił i umorzył postępowanie w sprawie., W konsekwencji wszystkie skargi na decyzję ostateczną, jako niezasadne, zostały oddalone...
1   Następne >   2